leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De tragedie van een onvruchtbare bediening
  De tragedie van een onvruchtbare bediening

  Waarin bestaat het leven van vele predikanten die er werk van maken om toezicht te houden op de kudde van Christus? Zij houden op elke Dag des Heeren hun preken, zij bedienen regelmatig het Avondmaal, bezoeken hen die daarom vragen en wonen godsdienstige samenkomsten bij. Zo vervullen zij dertig, veertig of vijftig jaar hun ambt en vaak doen zij niet meer dan dat. Zo vele preken, zo vele doopbedieningen, zo vele bedieningen van het Avondmaal, zo vele bezoeken, zo vele vergaderingen van allerlei soort. Daar zijn de levensverhalen van velen mee gevuld en hiervan lezen we in de notulen van de kerkenraad. Dat is bij vele predikanten ALLES wat zij doen! We lezen echter niet van zielen die gered zijn. Daar wordt geen melding van gemaakt.

  Duizenden zijn onder zulk een bediening verloren gegaan. Alleen het oordeel op de laatste dag zal ontsluiten of er enigen gered zijn. Er kan veel geleerdheid geweest zijn, maar er was ‘geen tong van de geleerden om tot de moede een woord op zijn tijd te spreken’ (Jes. 50 :4). Er kan veel wijsheid geweest zijn maar het was geen wijsheid om zielen ‘te winnen.’ Het geluid van het Evangelie kon zelfs gehoord worden, maar zij bevatte in het geheel geen blijde boodschap. Zij kwam niet van vurige lippen in oren die opgeschrikt werden door de boodschap van het eeuwige leven, ‘het heerlijke Evangelie van de gezegende God.’ Mensen bleven voortleven en nooit werd hun gevraagd of zij wedergeboren waren! Mensen werden ziek en lieten de predikant komen. Deze deed een gebed bij hun sterfbed dat werd beschouwd als een paspoort naar de hemel. Mensen stierven en werden begraven bij hun voorouders. Er werd een gebed gedaan bij hun begrafenis en hun lichaam werd op respectvolle wijze ter aarde besteld. Maar dat hun zielen tot het oordeel werden opgeheven, daaraan werd niet gedacht. Voor hun zielenheil werd niet gezorgd en de predikant die over het heil van hun zielen moest waken, had niet gevraagd: ‘Ben je bereid?’ Hij had hen niet gewaarschuwd voor de toekomende toorn.
   
   Is deze beschrijving niet van toepassing op menige streek en menige predikant? Wij zeggen dit niet op een boze manier; we spreken hier niet op spottende wijze over, maar wij stellen deze vraag op ernstige wijze. Wij hebben een antwoord nodig. Als er ooit een tijd is geweest dat wij onze harten ernstig moeten onderzoeken en openhartig onze ontrouw erkennen is dit nu wel. Dit is de tijd dat God ons bezoekt, hetzij in Zijn oordeel of in Zijn genade. We spreken van broederlijke vriendelijkheid en willen niet denken aan toorn en bitterheid. Maar als deze beschrijving echt waar is, wat voor zonden zijn er dan bij predikanten en gemeenteleden te vinden? Hoe zeer moet de geestelijke verlatenheid dan niet de overhand hebben! Dan moet er toch zeker iets helemaal mis zijn! Wat hebben we dan nodig? Een ernstig zelfonderzoek en een diep berouw.
   
   Velden worden beploegd en bezaaid, maar de vrucht blijft uit! Gereedschappen worden constant ingezet, maar zonder iets te oogsten! Netten worden in de zee geworpen en uitgespreid, maar er zit geen vis in! Dat gaat zo maar door, jaren lang, een leven lang! Vreemd! Toch is dit waar. Er is niets dat in deze zaak wordt gefantaseerd of overdreven. Vraag het eens aan enkele predikanten en wat zullen zij daarop zeggen? Zij zullen u vertellen over de preken die zij gepreekt hebben, maar zij kunnen u niets zeggen over de zegen die zij daarop hebben ontvangen. Zij kunnen spreken van langdurige verhandelingen die werden bewonderd en geprezen, maar of deze door de Heilige Geest effectief geweest zijn, daarvan kunnen zij niet spreken. Zij kunnen u vertellen hoe velen er gedoopt zijn, hoeveel avondmaalgangers er zijn toegelaten, maar of er zielen ontwaakt, bekeerd, rijp zijn geworden in genade, daarvan horen we niets. Zij kunnen het aantal sacramenten opsommen dat zij bediend hebben, maar of er daarbij ‘tijden van opwekking’ of tijden van ontwaking geweest zijn, kunnen zij niet zeggen. Zij kunnen u vertellen welke en hoeveel tuchtmaatregelen zijn toegepast, maar of er daaronder zijn die een goddelijk berouw vanwege de zonde hebben uitgewerkt, of  zij die hun boetvaardigheid hebben getoond en beleden werkelijk bewijzen hebben laten zien van ‘gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd’ te zijn, daar kunnen zij geen informatie over geven. Zij hebben daar zelfs niet aan gedacht!
   
  Zij kunnen vertellen hoeveel kinderen de zondagsschool bezoeken en wat voor gaven de leiders hebben, maar zij weten niet hoeveel van deze kostelijke zielen die zij voedsel moeten geven, de Heere zoeken. Zij kunnen ook niet zeggen of hun onderwijzer een man van gebed en vroomheid is. Ook weten zij het aantal kerkgangers te noemen en hoe het met hun tijdelijke welstand is. Maar zij kunnen niet spreken van hen die zijn ontwaakt uit de slaap van de geestelijke dood en hoe velen van hen als Gods dierbare kinderen Hem volgen. Misschien vinden zij het onbeleefd, vermetel, als het niet fanatiek is, om hiernaar te informeren. En toch hebben zij voor mensen en engelen gezworen om te waken voor hun zielen en daar behoren zij rekenschap van te geven! Wat hebben preken, sacramenten, scholen voor nut als zielen aan hun lot worden overgelaten en dreigen verloren te gaan. Hoe nutteloos is alles als de levende godsdienst uit het oog verloren wordt, als de Heilige Geest niet gezocht wordt, als mensen worden overgelaten om op te groeien en te sterven zonder dat men met hen bewogen is geweest, zonder voor hen te smeken en zonder hen te waarschuwen!

  Uit: “Words to winners of souls” van Horatius Bonar
   Vertaling Leen J. van Valen

  Reacties

  Duiveltje op 28-02-2010 08:56
  Inderdaad: welk een tragiek. Je hele leven zieltjes proberen te winnen en dan tot de ontdekking komen dat toch op zijn minst een deel ervan verloren is gegaan. Er zijn veel kerken en veel versies van het christelijk geloof waarvan er maar eentje echt waar kan zijn. Alle predikanten van de niet-enig-ware kerken hebben het mis en leiden hun kuddes rechtstreeks naar de hel. En dan zijn er bij de enig-ware kerk misschien ook nog wel predikanten die hun kuddes de verkeerde kant op sturen.
   
  Het ziet er derhalve naar uit dat het in de hemel vrij rustig zal blijven.
  Chas op 01-03-2010 16:02
  > Het ziet er derhalve naar uit dat het in de hemel vrij rustig zal blijven.< Duiveltje
   
  O ja..??.. maar je kunt ervoor zorgen dat jedie grote stadmet eigen ogen zal zien .. want waarom zou God zo'n grote stad bouwen .. haar lengte en haar breedteen haar hoogte waren gelijk .. twaalf duizend stadiën .. "En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalen uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is." Opb.21:2
   
  > Ze kunnen vertellen hoeveel kinderen de zondagsschool bezoeken, en wat voor gaven de leiders hebben ....<
   
  Wat voor gaven de leiders hebben..??.. de ZONDAG zegt het al .. Dan.7:25.
   
  x op 16-04-2010 23:05
  Daarentegen zijn er ook die zeggen: Here Here hebben wij niet geprofeteerd in Uw Naam, boze geesten uitgedreven....
  Daar kun je ook niks van zeggen dus.
   
  Veroordelend stuk. Als ieder zich nu gewoon bezig houdt met zijn eigen zaaiproces, oogst en vrucht. Het is makkelijk om te wijzen naar anderen. Dat is niet okee.
  x op 16-04-2010 23:08
  En hoe weet jij nou of ze 30, 40 jaar op deze wijze hun bediening vervullen, hoe kun je dat weten? Dat is gissen, dat is speculeren. Staat je niet netjes.
   
  Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worde.
   
  Wel eens rekening gehouden met het volgende: dat een voorganger mensen helpt tot geloof te komen, maar dat de mens zelf een groot deel van de verantwoordelijkheid draagt hoe het verder gaat, en dit afhankelijk is van de keuzes die de mens maakt. Een voorganger is geen toverdokter, de mensen moeten ook WILLEN en daadwerkelijk VOLHARDEN IN GELOOF.
  snomn op 19-07-2010 22:53

   

   

  Beetje vreemd plaatje: een rabbi?

   

  Het hedendaagse judaisme is ontstaan vanuit hat farizeisme. Welke afstamden van Edomiten, Christus hatenden. Het is nauw verweven met de Baylonische Talmoed en Kabbalah. In strijd met de wet van Mozes en de leringen der profeten. Joden die Mozes eren doen dat alleen maar naar de buitenwereld toe, het is windowdressing. Christus zei tegen de Joden:”denk niet dat ik u zal oordelen. Mozes zal u oordelen!” Want Joden denken vrij te kunnen worden door de wet. Maar men kan niet vrij worden door de wet want een overtreding van de wet is overtreding van de hele wet en dat is de dood (de spirituele dood = afgesneden zijn van God op zielsniveau). Zonder Christus is redding NIET mogelijk. Ook en zeker niet voor Joden dus.

   

  Judaisme is satanisme in disguise. Het zijn hen aan welke Christus zelf refereerde door te zeggen dat ze de duivel als vader hebben. En waren zij het niet die als EERSTE Chritus loochenden?! Welnu, die loogend Christus is niet uit God maar uit de geest van de antichrist zo zegt Johannes.

  Elke zogenaamde christen die anders beweerd of hier aan af doet is een leugenaar en dient niet Gods Geest welke is de geest der waarheid. Dit is de waarheid:

  In Openbaringen zegt Christus duidelijk dat zij de syna-GOG-ue van satan zijn.

   

  Kan een Christen meer als Christus zijn?

   

  De resten van deze Farizeers werden later uit Palestina verbannen en kwamen in een gebied waar de Khazars woonden (Caucasus en Oekraine). Deze van oorsprong mongoolse stam (Magog) verwant aan de Hunnen, Tartaren en Seldjoeken bekeerden zich tot het Judaisme.

   

  Uit deze hele mikmak komen de Joden voort. Zij die zichzelf uitverkoren hebben. Nadat de Russen Khazaria in een oorlog verwoesten zijn de "Joden" naar Polen gegaan en vandaar naar Rusland en Duitsland.

  Van uit die locaties zich verspreidend over heel de (westerse) wereld hun corrumperende werk doende.

   

  Deze Joden heben op alle gebieden in de wereld absoluut monopolie, zij het niet direct dan indirect. Dit heeft ook gemaakt dat in standaard educatieve geschiedenis boeken niets te vinden is over de Khazars. Dta is iets wat ze liever niet in het openbaar hebben. En hele horden zogenaamde christenen lopen gewillig achter deze creaturen aan en slikken alles wat zij op braken. Want zij zijn toch de uitverkorenen en Gods volk. NEE, sukkels. Jullie zijn Gods volk. (Althans niet als je als een kip zonder kop achter Edomitische bandieten aan BLIJFT lopen, want dan verspeel je het wel) Wanneer leren jullie het nou eens!

   

  Zij zijn ook de moneychangers, de makers van het moderne banksysteem:

   

  The Federal Reserve Bank is a consortium of 9 Jewish-owned & associated banks with the Rothschilds at the head:

   

  $1. Rothschild Banks of London and Berlin.

  $2. Lazard Brothers Banks of Paris.

  $3. Israel Moses Seif Banks of Italy.

  $4. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam.

  $5. Lehman Brothers of NY.

  $6. Kuhn, Loeb Bank of NY (Now Shearson American Express).

  $7. Goldman, Sachs of NY.

  $8. National Bank of Commerce NY/Morgan Guaranty Trust (J. P. Morgan Bank – Equitable Life – Levi P. Morton are principal shareholders).

  $9. Hanover Trust of NY (William and David Rockefeller & Chase National Bank NY are principal shareholders).

   

   

  De Joden zijn niet Israel maar fakers. Edom/ Esau/ Berg Seir/ Amalek welke door God word gehaat. Het door hun getooide symbool de zgn. De “David” ster is het occulte teken van de duivel. Het sterkste occulte symbool. Men kan geen succesvolle vloek over iemand brengen zonder gebruik van dit teken.

  David had geen ster. Zijn zoon Solomon werd occultist (Egypitische magie, Afrikaanse vgoodoo en Babylonische mysterie religies (aanbidden van demonen) en adopteerde het teken door zijn vele occulte vrouwen met name de heks Seba. Met Solomon begon het verval van Israel, wat uiteindelijk tot de gang naar de Babylonische gevangenschap leidde.

   

  1 Koningen 11:7, 1 Kings 10:14, Jeremiah 32:35, Jeremiah 7:31, 2 Kings 23:10

   

  De ster van David is the ster of Saturn/Moloch/Baal/Chiun/rephan, 6 punten, 6 driehoeke, 6 zijdes van de binnenste hexagon. 666: 6 hoeken van 60 graden (6x6 = 360 rondom)

  Van het woord hex stamt het woord heks af.

  Ster is merkteken van het beest, Anti-Christ. En insigne van de globalisten, Kaballah (demonen aanbidding),de Rothschilds en Zionisme, dienstbaar aan de nieuwe wereld orde (NWO = OWN !)

  Amos 5:26-27

   

  Het woord ster stamt af van Astarte (Diana / Artemisis).

  Een “ster” in het heelal heeft niet de vorm van een het occulte symbool genaamd ster maar is eeen ronding met een krans erom heen.

  Het symbool/ teken ster skomt uit egypte en Babylon en heeft twee vormen: de pentagram (pentagon als innercore) en het hexagram (hexagon als innercore). Een pentagram is een converted hexagram. Beiden zijn nauw verbonden en nodig bij magie. Waarbij de pentagram als mindere de hexagram dient.

   

  In de 17 eeuw werd dit teken van Satan in rood (Edom betekend ook rood) door Rotschild (rood schild) boven zijn deur getimmerd. Uit zijn onderneming is het huidige economische geldsysteem voortgekomen alsmede ALLE moderne ideologieen welke de mensen gevangen houden in een links-rechts paradigma met aan top het Luciferiaanse initiatief.

  Alle oorlogen werden door Rotschild gefinancierd en wel aan beide zijden.

  Dit systeem wacht op zijn topsteen (pyramide) dit is de vlees geworden satan, de antichrist, de andere "Christus" de valse Christus welke door alle wereldreligies aanvaard zal worden (messias, profeet, god, maitreya). Simpelweg omdat alle leidingevenden binnen de grote religies onderdeel uit maken van de klasse direct ONDER de Illuminati conform (alweer) een hierarchisch pyramide model.

  Verlichting is een Luciferiaanse term en begrip. Zij streven hiernaar hopend deelachtig te worden aan het rijk van Satan welke zij als ultieme godheid zien.

   

  Antichrist komst zal voorafgaan door een occulte "renaissance", de New Age (oude wijn in nieuwe zakken, de oude weg).

  Daar zitten we nu midden in. De synagoge van Satan stuurt de vrijmetselaars aan welke overal hun occullte aganda ten toon spreiden middels marxistische, femistische, rasenintegratie, homofilie, pedofilie, atheistische, materialistische, hedonistische wegen in media, educatie, wetenschap, religie, entertainment enz.

  Een ander leidt uiteindelijk tot alles wat God verboden heeft: de-racialisatie, de-nationalisatie, homofilie en uiteindelijk een openlijke beoefening van pedofilie, en demonen aanbidding.

   

   

  Het Babylonische systeem...

  Leviticus 20:2-5, Leviticus 18:21, Handelingen 7:42-43, Deuteronomy 6:14, Deuteronomy 32:17, Deuteronomy 10:17

   

  Een Christen die achter Joden (of hun companen) aanloopt snapt het niet.

   

  Het huidige wereldse nep Israel moet men niet eren. Want het is er op initiatie van de Illuminati en hun divisies: de Jesuieten, de zogenaamde Joden en de vrijmetselaars.

  Het is er omdat Rotschild er een tempel laat bouwen geschoeid op occulte principes. En wel daar waar de wereldleider (antichrist) gekroond zal worden als koning van de wereld als godheid.

  Als vredesbrenger tussen de volkeren. Om problemen op te lossen die door de Illuminati zelf zijn gecreerd (oorlog, ziekte, dood, honger). Conform een bepaalde Illuminati methode van: Probleem - reactie – oplossing

   

  de satanische geest:

   

  Levitius. 20:6, Deut. 18:10-12, I Samuel 28:3-9, II Koningen 21:6, 23:24, I Kronieken10:13, II Kronieken 33:6,

  Isa 8:19, 19:3, 29:4, Handelingen 16:16, Openbaringen 9:21, 18:23, Koningen 23:24, Jeramia 27:9-10, Exodus 22:18, Genesis 36:12, I Samuel 15:8, Ezekiel 38:2

   

   

  Een CHRISTEN geraakt nimmer tot de vrijmakende waarheid als hij niet de gigantische samenzwering bestudeerd van de Illuminati en de nieuwe wereld orde. Maar zal willoos buigen voor de antichrist denkend dat het Christus zelf is en hiermee zijn ondergang bewerkstelligen.

  De hedendaagse kerken en wat voor de meesten voor Christendom doorgaat zijn/is niet te vertrouwen.

   

  ~~

   

   

  Referenties:

   

   

  the End Game of the Masonic Elites, and any society denationalized and deracialized by massive immigration, 'sexual liberation' and ultra-leftist, Zionist Political Correctness, will result in the Cult of Death in High Freemasonry, meaning MASS genocide of billions and billions of Humans. If the transgressions of millions are not released and healed, especially in the Western World (Europe, Britain, America & Canada esp.), then depopulation, massive poverty and social destruction will occur.

   

  ~~

   

  Khazars

   

  This is a sampling of numerous contemporary references to the practice of rabbinical Judaism among the Khazars:

   

  "For in the lands of Gog and Magog who are a Hunnish race and call themselves Gazari there is one tribe, a very belligerent one - Alexander enclosed them and they escaped - and all of them profess the Jewish faith."

  - written by Christian Druthmar in 864

   

  "The Khazars and their king are all Jews."

  - written by Ahmad Ibn Fadlan circa 921/922

   

  "All of the Khazars are Jews. But they have been Judaized recently."

  - written by Ibn al-Faqih, circa 930

   

  "After those days there arose from the sons of Khazar kagan Bulan a king, Obadiah by name. He was an upright and just man. He reorganized the kingdom and established the Jewish religion properly and correctly. He built synagogues and schools, brought in many Israelite sages, honored them with silver and gold, and they explained to him the 24 Books of the Bible, Mishnah, Talmud, and the order of prayers established by the Khazzans. He was a man who feared God and loved the law and the commandments."

  - written by Khazar King Joseph in his Reply to Hisdai ibn Shaprut in 955

   

  "The Khazar king and his vizier travelled to the deserted mountains on the seashore, and arrived one night at the cave in which some Jews used to celebrate the Sabbath. They disclosed their identity to them, embraced their religion, were circumcized in the cave, and then returned to their country, eager to learn the Jewish law. They kept their conversion secret, however, until they found an opportunity of disclosing the fact gradually to a few of their special friends. When the number had increased, they made the affair public, and induced the rest of the Khazars to embrace the Jewish faith. They sent to various countries for scholars and books, and studied the Torah. Their chronicles also tell of their prosperity, how they beat their foes, conquered their lands, secured great treasures, how their army swelled to hundreds of thousands, how they loved their faith, and fostered such love for the Holy House that they erected a Tabernacle in the shape of that built by Moses."

  - written by Judah Halevi of Toledo, Spain in "The Book of the Khazars" in 1140

   

  "You will find the communities of Israel spread abroad... as far as Dailam and the river Itil where live Khazar peoples who became proselytes. The Khazar king Joseph sent a letter to Hisdai ibn-Shaprut and informed him that he and all his people followed the rabbinical faith. We have seen descendants of the Khazars in Toledo, Pupils of the Wise, and they have told us that the remnant of them is of the rabbinical belief."

  - written by Abraham ibn Daud of Toledo, Spain in "The Book of Tradition" in 1161

   

  "Ibn-al-Athir tells how in the days of Harun, the emperor of Byzantium forced the Jews to emigrate. They came to the Khazar country, where they found an intelligent but untutored race and offered them their religion. The inhabitants found it better than their own and accepted it."

  - written by Dimashqi in 1327

   

   

  ~~

  Ons doel, sinds 3000 jaar, is eindelijk binnen handbereik. Ons Ras zal zijn rechtmatige plaats in de wereld innemen. Iedere Jood een koning, iedere christen een slaaf. Wij wekten anti-Duitse gevoelens in Amerika, welke tot de 2de wereldoorlog als gevolg hadden. Ons einddoel is de uitbraak van de 3de wereldoorlog. Deze oorlog zal onze strijd tegen de Gojim voor alle tijden beeindigen. Dan zal ons ras onafgebroken de wereld beheersen.

   

  Rabbijn Emanuel Rabinovich

  ~~

   

   

  666, hexagram star:

   

  formed out of the interlacing of 2 triangles (duality)

   

  - 1 pointing upwards representing: enlightment trough occult ritual and sacrifice (Illuminating)

  - 1 pointing upwards representing: to release to get rid of dark matter/energy that comes with this enlightment

   

  Dark matter/energy is invoked on followers of the cult/sect where the rituals take place, which on there turn release it to the lower levels of the pyramid.

  Or to invoke the dark matter/ energy directly on the victims trough human sacrifice.

  That while slaughtered also give the enlightment seekers live energy while being tortured and eventually killed.

   

  These practice(s) are hardcore satanism and all occult lead to it and is intertwined with it.

   

  All three 6's related to the 3 entities that are against God:

  So the number 3 is very important:

   

   

  -1) the false prophet (false teachings and systems of beliefs that replace the original law)

  -2) the whore of Babylon (feminism -> matriarchal-> international -> interracial -> godess = Kali Ma/ Astarte/ Diana /Artemisis. they are all the same demonic deity.)

  -3) the beast (that the mark to the perpetrators of the divine law of God's natural which is a curse is a hex, bringing/ giving the dark energy of the hexagon)

   

   

  These 3 intertwined based on the 666 hexagram geometry cumulates the occult energy to bring the One, the false Christ = the antichrist

  Who wants to be number 1 and ABOVE God. But He is not worthy. He can not be the real 1. It’s fake because the dark matter that all made it happen was not wanted and could nor be handled then to bring it on on the innocent trough occult practices.

  So he is BELOW among evil men and he wants to be ABOVE.

   

  snomn op 19-07-2010 23:03
   oh en p.s  het eren van de zondag zal u niet redden.
  het is een menselijke wet/ instelling en in strijd met de bijbel.

  zondag srust is nonsens van de papen
  snomn op 19-07-2010 23:35
  Het nietig verklaren van het 4e gebod de echte rustdag (gedenken van de schepping) en het vervangen door de zondag is de meest waarschijnlijke religieuze oplichters truuk ooit op aarde gedaan.
  Vergelijk hoe 99% van de "kerk" Handelingen 20:7 misbruikt om de zondagsrust te rechtvaardigen maar nooit onderwijst over Handelingen 13:42-44, 16-13 en 18:4
  Als Paules de echte rustdag ophief waarom waarschuwde hij dan niet de heidenen in Handelingen om te stoppen met rondhangen bij de Joden en in plaats daarvan met hem de zondag te eren?
  Overigens anti-evolutionairen schieten zichzelf met hun creationisme campagne in de voet door de wekelijkse schepping echt te herdenken door te rusten op de juiste dag; gesteld in het 4e gebod!

  Zo als ik al zei zondagsrust is paapse nonsens en een menselijke instelling en niet op de bijbel gestoeld.
  Het is de wetteloze man die de wetten van God vervangt door de instellingen van mensen. Hier het bewijs.
  snomn op 19-07-2010 23:38
  typo:
  Overigens anti-evolutionairen schieten zichzelf met hun creationisme campagne in de voet door NIET de wekelijkse schepping echt te herdenken en dientengevolge te rusten op de juiste dag; gesteld in het 4e gebod! 
  op 26-07-2010 10:42
  lekker veel uitroeptekens, dat maakt indruk , NOT
  777 op 26-07-2010 23:20

  Duh!

  ik zie geen veel uitroeptekens

  daarom: special 4U !!!!!!!

  +

  here is some reversed psychology: ¿

  + swimming about

  ¸.·´¯`·.´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
  .¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

  and last but not least:

  andThese are Bunny.......

  (\_/) . (\___/) . (\__/)
  (o.o) . (='.'=) . (.__.)
  (> <) . (")_(") . (")(")

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl