leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De feiten over de opname
  De feiten over de opname
   
   

  Het doel van dit artikel is niet om het debat aan te gaan ten aanzien van het bestaan van de opname (zie daarvoor onderstaande links). Het doel is ook niet om na te gaan wanneer de opname zal plaatsvinden, maar dit artikel is alleen bedoeld om duidelijk te maken dat de doctrine van de opname al vele eeuwen bestaat. Een veelbesproken misvatting zegt dat John Darby de eerste persoon was die begon met het prediken over de leer van de opname. Daarbij wordt vaak verwezen naar de valse veronderstelling dat Darby deze leer is gaan prediken nadat hij is contact was gekomen met een zekere Margaret Mc Donald, wie een visioen over de opname zou hebben gehad.

  Al deze aanvallen zijn pogingen om de doctrine van de opname in diskrediet te brengen en om de hoop en de waakzaamheid bij mensen weg te nemen. Wat het ook is, het is gewoon niet waar.

  Bedenk dat het woord ‘rapture’ (opname) niet werd gebruikt totdat in 400 na Chr. Jerome het woord ‘rapimur’ gebruikte,  maar dat de Dode Zee rollen het concept van de opname beschrijven. Deze rollen komen uit een periode voordat Jezus was geboren!
   
  Zoals frequent te zien is op internet, mensen kopiëren en plakken artikelen en gedachten van anderen en gaan daarmee aan de haal, zonder na te gaan of de informatie juist en goed onderbouwd is. We hopen dat onderstaand artikel de negatieve berichtgeving over de opname zal doen ophouden.
   

   
  In 1 Korinthe 15: 51-54 schrijft apostel Paulus de gemeente in Korinthe:

   

   51 Zie, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
   
  En naar de gemeente in Thessalonica in 1 Tessalonicensen 4: 16 – 18:
   
  16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
   
  Het mysterie waarover hier wordt gesproken is niet eerder vermeld in het Oude Testament. Het is voor het eerst in het Nieuwe Testament geopenbaard. Alhoewel de opstanding uit de doden wel wordt beschreven in het Oude Testament, over de opname wordt niet geschreven. In het Nieuwe Testament wordt daar wel melding van gemaakt, waarvan bovenstaande teksten enkele voorbeelden zijn.
   
  De context waar Paulus over schrijft is de opstanding uit de doden en de volgorde van gebeurtenissen rondom die opstanding uit de doden. Paulus zegt dat voordat de Opname plaatsvindt, de doden in Christus eerst zullen opvaren naar de Hemel. Deze doden in Christus zijn die gelovige mensen die gestorven zijn na de periode dat Jezus is gestorven en opgewekt tot aan vandaag.
  Daarna zullen wij levenden opgenomen worden om de Heere Jezus te ontmoeten in de lucht. Op datzelfde moment worden onze sterfelijke lichamen veranderd in een oogwenk* en zullen we een nieuw verheerlijkt lichaam ontvangen.
   
  Paulus maakt het erg duidelijk. Het corrupte (vergankelijke)  lichaam wat incorruptie (onvergankelijkheid) aandoet is een verwijzing naar de heiligen die reeds gestorven zijn, waarvan de lichamen corrupt/vergankelijk zijn. Het tekstgedeelte dat ‘sterfelijken onsterfelijk zullen gemaakt worden’ refereert naar dat de levenden vernieuwd zullen worden in een onsterfelijk lichaam.
  Let nu op de imminente (zeer dichtbij) terugkeer van Jezus Christus. Zie hoe Paulus zelf verwacht de Heere Jezus in zijn leven nog terug te zien. Vers 52 laat de blijde verwachting op de spoedige wederkomst zien. Let op hoe hij het woord ‘wij’ gebruikt. Hij verwachtte mee te gaan bij de opname. Hij leefde zijn leven in de verwachting dat Jezus ieder moment terug zou kunnen komen om Zijn gemeente op te nemen in de Hemel. Deze verwachting van Paulus laat ons zien dat hij een ‘pre-tribulationele’ (voor de verdrukking) opname verwachtte, omdat hij geloofde in de spoedige, imminente wederkomst van Jezus Christus.
  Lees maar wat Jezus zelf aan Zijn discipelen leerde in Lucas 17 : 26-30.
   
  26  En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. 28 Evenzo ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29  Maar op de dag, op welke Lot van Sódom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en verdierf ze allen. 30 Evenzo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
   
  Jezus refereert in vers 30 naar de opname van Zijn Gemeente.  Hij vertelt Zijn discipelen dat het zal zijn als in de dagen van Noach en Lot. Hoe het was in de dagen van Noach, toen de mensen verrast werden door de watervloed. Ze deden gewoon wat ze elke dag gewoon waren te doen. Maar nadat Noach en zijn familie in de ark waren gegaan, kwam de vloed. Hetzelfde zien we bij Lot, de inwoners van Sodom en Gomorra gingen ook hun dagelijkse zondige weg. Toen Lot en zijn gezin uit de stad waren geleid, kwam Gods straf op de zonde van de mensen over de stad. Bij de opname zal het vergelijkbaar zijn. Wanneer Jezus Zijn Gemeente van de door zonde verdorven aarde heeft weggehaald, dan pas zal de verdrukking (zoals beschreven in o.a. Openbaring) beginnen.
   
  Jezus vermeldt dat Hij zal komen als een dief in de nacht, waarmee bedoeld wordt dat Hij niet door iedereen gezien zal worden. Maar wanneer Hij het heeft over Zijn 2e komst, dan zegt Jezus dat ieder oog Hem zal zien. Merk ook op dat sommigen slapen en anderen werken, wat aangeeft dat de opname zal plaatsvinden wanneer het op sommige delen van de aarde nacht zal zijn en op andere delen dag. Niemand zal Jezus zien op dat moment, behalve hen die Hem ontmoeten in de lucht. De mensen gaan door met hun gewone leven totdat Jezus komt en Hij hun leefwereld kompleet verandert.
   
  God zal Zich niet wreken op Zijn kerk.  De wraak van God is de verdrukkingperiode. De bijbel vertelt ons dat we ook nu reeds verdrukking (kunnen) ondervinden, maar die verdrukking komt door de zonde, de wereld en satan. De verdrukkingperiode is de wraak van God, en God zal Zijn Bruid (de Gemeente) niet pijnigen.
   
  Merk op dat de opname plaatsvindt op het geluid van een trompet. Het geluid van de trompet is het beginsignaal van de opname. Zie ook dat het de LAATSTE trompet wordt genoemd. Zoals u wellicht weet wordt in Openbaring 8, 9 en 11 melding gemaakt van 7 bazuinen die verschillende plagen of straffen aankondigen die over de aarde zullen komen. Er zijn mensen die zeggen dat de laatste trompet (Openbaring 11) dezelfde is als die in 1 Korinthe 15 : 52. Dat zou betekenen dat de opname pas zal plaatsvinden op de helft van de verdrukkingperiode. Dus om als Gemeente de laatste trompet te kunnen horen, moet de gemeente door de eerste helft van de verdrukking.

   

  Dat is gewoon niet waar!

   

  De Gemeente zal niet door de verdrukking heengaan. Waarom zou God Zijn Bruid willen straffen? De verdrukking is een tijd van Jakob’s moeite. Het heeft dus alles te doen met de Joden. Juist in die periode zal God Joden opwekken tot geloof en hen redden.
   
  Wanneer zal de opname plaatsvinden? Wanneer zal de trompet geblazen worden? Aan het einde van het Gemeentetijdperk. Wanneer de laatste persoon die gered moet worden, gered is.
  Openbaring 2 en 3 is een overzicht van de kerkhistorie. Ondanks dat ze geschreven zijn aan zeven gemeenten die bestonden in die tijd, elke brief heeft ook een tweede betekenis, iets wat heel vaak in de bijbel voorkomt, met name de profetieën. Deze brieven zijn feitelijk een referentie naar de zeven verschillende stadia van de kerkhistorie zoals God ze heeft gezien, van het begin tot het einde.
   
  Na het schrijven over de kerkgeschiedenis hoofdstuk 2 en 3 schrijft Johannes in Openbaring 4:1,
   
  Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.
   
  Na deze dingen (verwijzend naar de gemeente), nadat het gemeentetijdperk voorbij is, wordt er een deur in de hemel geopend, en een geluid als van een trompet zegt dat Johannes naar de Hemel moet komen, waar hij wordt getoond wat HIERNA zal gaan gebeuren. Dat ‘na dezen’ wijst op de periode NA de gemeente. Dat Johannes opklimt naar de Hemel is een directe verwijzing naar de Opname van de Gemeente.
   
  Wanneer het Gemeentetijdperk op aarde is vervuld, zal een deur open gaan in de Hemel, een trompet zal klinken en de Gemeente zal worden opgenomen.
  Paulus schreef in Romeinen 11 : 25
   
  Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is (opdat gij niet wijs zijt bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
   
  Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Nadat de Joden Jezus Christus hebben verworpen als hun Messias, is God nu aan het werk onder de heidenen om voor zichzelf een ‘Bruid’ te verzamelen. Wanneer de laatste heiden tot geloof is gekomen, zal God zich weer op Israël richten.
   
  Velen claimen dat van het hele concept van een pre-tribulationaire opname (voor de verdrukking) nooit eerder iets is vernomen dan in 1828 toen John Darby hierover begon te prediken. Deze mensen die dat beweren hebben het helemaal fout, omdat er voldoende bewijsmateriaal is dat de kerk leerde over de Opname, minimaal 1100 jaar vóór John Darby. 1
   
  150BC – 70 AD De Opname wordt vermeld in de Dode Zee rollen
  Een nieuw ontdekte Dode Zee rol beschrijft wie achtergelaten zal worden wanneer de Opname komt, aldus het rapport van een leidinggevende onderzoeker; Journalist David Augistine. (Jack van Impe Ministries, 16 Juni 2005)
   
  In het betreffende artikel schrijft professor van de Canonitische wet aan het theologische seminar te Essex in Groot Brittannië, Dr. William Harold het volgende:
   
  “Dit is zonder twijfel de meest belangrijke ontdekking in de geschiedenis van de Bijbelse archeologie. De in het Aramees geschreven rol werd gevonden in een grot aan de oever van de Dode Zee door enkele geologen die een onderzoek uitvoerden voor de Israëlische regering.”
   
  In de rol staat:
   
  “De opname zal plotseling plaatsvinden. En ontelbare duizenden zullen verdwijnen van de aarde. Opgenomen naar de Hemel om samen met Jezus te leven en zo de toorn van de verdrukking ontvluchten. De anderen worden achtergelaten.” – De Dode Zee rollen.
   
   
  Vele anderen geloofden en onderwezen dit lang voor John Darby.
   
   95 – 150 AD De opname-leer werd gepredikt door de ‘Herder van Hermas’. 2
   
  “U bent vanwege uw geloof aan een grote verdrukking ontkomen, en omdat je in de aanwezigheid van zo’n beest niet twijfelde. Daarom, ga en vertel de uitverkorenen over Gods grote daden en zeg tegen hen dat dit grote beest een type is van de grote verdrukking die komen gaat. Dan moet je jezelf voorbereiden en belijdt je zonden met je gehele hart en keer terug naar de Heere. Dan is het mogelijk te ontkomen, als je hart puur en vlekkeloos is en wanneer je de rest van je dagen van je leven de Heere zonder zonden dient.” (Gedocumenteerd door Larry V. Crutchfield) 3

   

   
  270-303 AD, Victorinus. De bisschop van Pettau
  Victorinus schreef in 270 AD zijn commentaar op het Boek Openbaring waarin hij schreef dat hij opnieuw een groot en wonderlijk teken zag.
   
  “Zeven engelen hebben de laatste zeven plagen in hun handen, in hen is de verontwaardiging van God volkomen. En deze zullen zijn in het laatste der dagen wanneer de kerk uit hun midden is weggegaan”.
  Geen twijfel mogelijk, Victorinus verkondigde de pre-trib opname. 4
   
  306 – 373 AD Ephraim de Syriër
  Een van de meest belangrijke bewijzen over de Opname is een apocalyptische prediking genaamd ‘Preek over het einde van de wereld’ uit de 4e eeuw. Deze preek wordt toegeschreven aan Ephraim de Syriër, een Syrische diaken, theoloog en schrijver van geestelijke liederen uit de 4e eeuw die menig bijbels commentaar op zijn naam heeft staan.
  Sommigen suggereren dat de preek niet eerder is geschreven dan rond 565 – 627 AD.  Maar de exacte datering doet er eigenlijk niet toe. Zelfs als het was geschreven in de 7e eeuw, dan is het nog steeds 1100 jaar vóór John Darby.  Ephraim schreef het volgende:
   
  “Waarom leggen we niet alle wereldse zaken en zorgen naast ons neer en bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Heere Christus, zodat Hij ons weg kan leiden uit de verwarring die over de gehele wereld ligt. Geloof me, beste broeder, want de komst van de Heere is nabij, gelooft u mij, want het einde van de wereld is ophanden, geloof me, want de tijd loopt op zijn einde. Of gelooft u het niet totdat u het met uw eigen ogen zult zien?  Zie erop toe dat het volgende woord van de profeet niet vervuld zal worden onder jullie;  “Wee u die verlangend uitzien naar de dag van de Heere!” Want alle heiligen en uitverkorenen van God zullen verzameld worden, voorafgaande aan de verdrukking die komen gaat. En ze zullen weggevoerd worden naar de Heere, tenzij ze de verwarring zien die tengevolge van onze zonden over de wereld zal komen.” 5
   
  400 AD, Jerome gebruikte in de Latijnse Vulgaat (de Katholieke grondtekst) het woord rapimur. Dit betekent “Rapture” (Opname), of  “weggerukt van” als beschrijving van de Opname. Jerome is de eerste persoon die de term “Opname” heeft gebruikt.

   

   
   
  Waarom is de in de afgelopen 200 jaar de ‘Opname voor de verdrukking’- doctrine zo prominent naar voren gekomen?
   
  Voorafgaande aan de 19e eeuw werd de bijbel uit de handen van het gewone volk gehouden.  De bijbel werd opgesloten in museums en kloosters voor meer dan 1000 jaar gedurende de donkere middeleeuwen. Pas toen de bijbel was vertaald in gangbaar taalgebruik, kwam de gezegende hoop van de opname voor het millennium weer terug in de kerk. Toen de Schrift beschikbaar was voor iedereen, werd de oude waarheid aangaande de opname vóór de verdrukking opnieuw ontdekt.

   

   
  De Opname voorafgaand aan de verdrukking begint rond het eind van de donkere middeleeuwen?
   
  1304 AD, Broeder Dolcino, Francis X. Gumerlock gelooft dat Broeder Dolcino en de Apostolische broeders onderwezen in pretributionalisme  wat gedocumenteerd is door het volgende statement:
   
  “Opnieuw, (Dolcino geloofde en leerde en predikte) binnen deze drie jaren zullen Dolcino en zijn volgelingen prediken over de komst van de antichrist. En de antichrist zou komen in een tijdsperiode gevat binnen de vooraf gezegde grenzen van drie en een half jaar; wanneer hij dan gekomen zou zijn, dan zou hij (Dolcino) en zijn volgelingen getransformeerd worden naar het paradijs, alwaar ook Henoch en Elia zullen zijn. Op die wijze zullen ze bewaard blijven van de vervolging van de antichrist. Dan zullen Henoch en Elia terugkeren naar de aarde met als doel om te prediken tegen de antichrist. Daarna zullen ze door de antichrist of zijn volgelingen gedood worden, waardoor de antichrist voor een lange periode zou kunnen regeren. Maar wanneer de antichrist zou zijn gestorven,zou Dolcino zelf als de nieuwe paus, en zijn volgelingen terugkeren naar de aarde. Ze zullen dan het juiste geloof in Jezus Christus prediken tegen iedereen en die mensen bekeren die willen leven in het ware geloof in Jezus Christus.” 7
   
  1400 AD, De Bijbelvertalingen in de inheemse talen, leidde tot een uitbreiding van de Pre-trib Opname.
   
  1627 AD, Joseph Mede, ** een literatuurwetenschapper, gebruikte het woord ‘opname’. 8
   
  1639 – 1723 AD, Increase Mather, pastoor, geleerde en de eerste president van het Harvard College. Paul Boyer heeft opgemerkt dat deze Puriteinse geleerde bewees “dat de heiligen zullen als eerste opgenomen worden in de lucht, waardoor ze de finale vuurzee zullen ontvluchten.” Deze lering van Mather was een vroege formulering van de Opname leerstelling. 9
   
  1687 AD, Peter Jurieu; in zijn boek Approaching Deliverance of the Church (1687) leerde hij dat Christus zou komen in de lucht om de heiligen op te nemen en terug te keren naar de hemel voorafgaande aan de slag bij Armageddon. Hij had het over een geheime opname voorafgaande aan de komst van Jezus Christus in glorie en oordeel bij Armageddon.
   
  1700 AD, John Asgill, welke in 1700 een boek schreef over de mogelijkheid van een verandering (Opname) zonder de dood te zien. 10
   
  1738 AD, Philip Doddridge, zijn commentaar op het Nieuwe Testament alsook het commentaar van John Gill (1748) gebruiken beide de term ‘Opname’ en spreken hierover alsof het aanstaande is. Het is duidelijk dat deze mannen geloofden dat deze komst van Christus vooraf zou gaan aan de komst van Christus naar de aarde tijdens de oordeelstijd. Het doel was om de gelovigen te bewaren tijdens de oordeelstijd.
   
  1748 AD, John Gill, ** was een van de meest briljante geleerden uit zijn tijd. Deze Calvinistisch-Baptistische theoloog schreef een volledig commentaar op de Bijbel in 1748. In dit commentaar maakte hij een statement in zijn notities over 1 Thessalonicensen 4 welke ondersteunde dat er een tijdverschil zat tussen de opname van de heiligen en de komst van Christus naar de aarde. Hij schreef:
   
  “… hier zal Christus stoppen en zichtbaar zijn voor iedereen, en gemakkelijk te onderscheiden zijn door iedereen, goed of slecht, als de zon bij volle dag. Maar dan zal Hij nog niet op de aarde komen, omdat die nog niet klaar is om Hem te ontvangen. Maar dan wanneer dat en Zijn werken zijn opgebrand, en het is gezuiverd door brand, en het een nieuwe aarde is geworden, dan zal Hij daarop komen en samen met zijn heiligen zich daarin verheugen. En dit suggereert een andere reden waarom Hij in de lucht zal blijven, waar Zijn heiligen Hem zullen ontmoeten, die Hij ook zal opnemen samen met Hem naar de derde Hemel, totdat de grote vuurzee en branden van de wereld voorbij zijn gegaan, om ze hiervan te bewaren… 11
   
  1763 AD, James McKnight.**
   
  1744 AD, Morgan Edwards, De meest duidelijke referentie naar een Pre-Trib Opname voorafgaande aan Darby komt van een Amerikaanse Baptisten pastor, onderwijzer en historicus Morgan Edwards. Hij is ook de oprichter van de Ivy League School, de Brown Universiteit. Edwards zag een andere opname, 3,5 jaar voor de start van het millennium.

  In 1788 schreef hij als student hierover in een essay getiteld: Two Academical Exercises on Subjects Bearing the following Titles; Millennium, Last-Novelties.

  Zijn pro-opname standpunt is onmogelijk te vermijden. Hij leerde het volgende:
   
  “De tijd tussen de eerste en de tweede opstanding zal iets meer zijn dan duizend jaren.

  Ik zeg,’iets meer’, omdat de dode heiligen opgewekt zullen worden, en de levende veranderen wanneer Christus verschijnt in de lucht (1 Thess 4:17); en dat zal ongeveer 3,5 jaar voorafgaande aan het millennium zijn, zoals we allen hierna zullen zien: maar zullen Hij en zij al die tijd in de lucht blijven? Nee: ze zullen naar de Hemel gaan, of naar een van de vele ‘huizen in Mijns Vaders huis’ (Johannes 14:2), en verdwijnen gedurende de voorzegde tijdsperiode. Het ontwerp van deze terugtrekking en verdwijning zal zijn om de opgestane en veranderde heiligen te oordelen; omdat ‘want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods’ (1 Petrus 4 : 17). 12
  Thomas Ice legt verder uit:
   
   “Edwards maakt duidelijk scheiding tussen de opname en de tweede komst van Jezus Christus na 3,5 jaar. Hij gebruikt ‘moderne’ pre-trib opname-versen (1 Thess 4:17 en Johannes 14:2) om de opname te beschrijven.” 13
   
  1792 AD, Thomas Scott
  James McKnight (1763) en Thomas Scott (1792) leerden dat de rechtvaardigen de Hemel in zullen worden gedragen, waar zij veilig zullen zijn totdat de tijd van het oordeel voorbij is. 14
   
  En dan in 1830 AD, verschijnt John Darby pas. Het moge duidelijk zijn, John Darby was niet de uitvinder van de Opname leerstelling.

   


   
  * “in een oogwenk” (1 Korinthe 15:52). Geleerden bij General Electric hebben de snelheid van het knipperen van een menselijk oog gemeten, en constateerden dat dit ongeveer elfhonderdste van een seconde is. (iets meer dan een-tiende van een seconde)

    ** Peter Jerieu leert in zijn boek Approaching Deliverance of the Chrurch (1687) dat Christus zal komen in de lucht om de heiligen op te nemen en terug te gaan naar de hemel voorafgaande aan de slag bij Armageddon. Hij sprak van een geheime opname voorafgaand aan Zijn komst in glorie en oordeel bij de slag van Armageddon. Philip Doddridge’s commentaar op het nieuwe testament (1738) en John Gill’s commentaar op het nieuwe testament (1748) gebruiken beiden de term ‘Opname’ en spreken hiervan als aanstaande (imminent). Het is duidelijk dat deze mannen geloofden dat deze komst vooraf zou gaan aan Christus komst op de aarde en de tijd van Oordeel. Het doel was om de heiligen te bewaren in de tijd van oordeel. James McKnight (1763) en Thomas Scott (1792) leerden dat de rechtvaardigen de hemel in zullen worden gedragen, waar ze veilig zullen zijn totdat de oordeelstijd voorbij zal zijn. 15

  Eindnoten:

   1] Behold, I Shew You A Mystery – The Beginning of Wisdom, Daniel, August 2008; http://jesusmessiah.wordpress.com/2008/08/21/behold-i-shew-you-a-mystery/

   2] The Shepherd of Hermas 1.4.2.

   3] Sermon entitled Sermon on The Last Times, The Antichrist, and The End of the World. For more information on this see Timothy J. Demy and Thomas D. Ice, "The Rapture and an Early Medieval Citation," Bibliotheca Sacra (Vol. 152, No. 607; July-Sept. 1995), pp. 306-17.

   4] Dr. Jack Van Impe, "The Moment After" in Perhaps Today, March-April 2000, http://www.jvim.com/pt/2000/00004.html

   5] Larry V. Crutchfield, "The Blessed Hope and the Tribulation in the Apostolic Fathers", in Thomas Ice & Timothy Demy, editors, When The Trumpet Sounds (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1995), pp. 88-101. what does this go to????

   6] Dr. Jack Van Impe, "The Moment After" in Perhaps Today, March-April 2000, http://www.jvim.com/pt/2000/00004.html

   7] Francis X. Gumerlock, "Before Darby: Expanding the Historical Boundaries of Pretribulationism", paper presented on November 14-16, 2001 to the 53rd Annual Meeting of the Evangelical Theological Society in Colorado Springs. http://www.pre-trib.org/article-view.php?id=76

   8] Mede is considered the “father of English pre-millennialism,” having written Clavis Apocalyptica (“Key of the Revelation”) in 1627 in which “he attempted to construct an outline of the Apocalypse based solely upon internal considerations. In this interpretation he advocated pre-millennialism in such a scholarly way that this work continued to influence eschatological interpretation for centuries.”

   9] Mal Couch, Thomas Figart, Arnold Fruchtenbaum, Thomas Ice, Russell L. Penney A Biblical Theology of the Church, p. 141, August 1, 2006

   10] The entire title of Asgill's work is as follows: An argument proving, that according to the covenant of Eternal Life revealed in the Scriptures, Man may be translated from hence into that Eternal Life, without passing through Death, although the Human Nature of Christ himself could not be thus translated till he had passed through Death.

   11] http://www.essentialchristianity.com/pages.asp?pageid=21918

   12] Thomas Ice, "Morgan Edwards: Another Pre-Darby Rapturist"; http://www.tribulation.ws/featured/tt3.html

   13] Morgan Edwards, "Two Academical Exercised on Subjects Bearing the following Titles; Millennium, Last-Novelties" ( Philadelphia : self-published, 1788). See Thomas Ice, Morgan Edwards: Another Pre-Darby Rapturist, Pre-Trib Perspectives (Vol. II, No. 4; Sept/Oct 1995), pp. 1-3. http://www.pre-trib.org/article-view.php?id=76#_edn7

   14] Paul N. Benware, Understanding End Times Prophecy: A Comprehensive Approach (Chicago: Moody Press, 1995), pp. 197-98.

   15] Ibid.


   
  Zie voor meer informatie over de opname de onderstaande artikelen:
   

  Reacties

  Dinah op 29-07-2009 16:40
  Graag ontving ik ook uw nieuwsbrief.
  Hartelijk dank
  Dinah Newhouse
  Sas op 10-03-2010 12:51
  Prachtig duidelijk stuk! Nooit geweten dat de leer v/d opname al veel eerder bestond.
   
  adrie visser op 15-05-2010 18:20
  xiaoxiao369 op 08-11-2010 03:17
  Also avoid pandora bracelet exposure to the sun will become gray and ivory. Home ivory jewelry can be polished polishing their general use of alumina. Pearl on the acid and alkaline resistance is weak, can not afford to sweat the erosion, but also pay attention to common wiping clean with a soft cloth.
  Key op 18-11-2010 18:40
  Even een kleine opmerking: ik lees dit stuk met interesse en las hier als bewijs dat de 2e wederkomst in schril contrast staat met de opname. Als bewijstekst wordt aangehaald de tekst dat christus wederkomt als een dief in de nacht. Dit is niet correct. Er staat: de dag des Heren komt als een dief in de nacht.
  De dag des Heren is de oordeelsdag en niet de dag van de opname.
  m. vr. gr.
  mathieu op 15-07-2011 22:42
  goed artikeltje! het is goed dat men eindelijk eens duidelijk laat zien dat de "theorie" van de opname van de gemeente niet afkomstig is van Darby maar reeds lang daarvoor al werd verkondigd door verschillende mensen.
   
   
  cor op 27-07-2011 01:24
  In dit artikel wordt verwezen naar Luc 17:30 waarin staat dat "" Evenzo zal het zijn in de dag dat de Zoon des mensen geopenbaard zal worden"" Dit zou dan verwijzen naar een geheime opname terwijl het leven gewoon verder gaat.
  Het "" evenzo"" slaat dan op de dagen van Noach en de dagen van Lot.
  Mattheus 24 spreekt van diezelfde dagen in de verzen 36-38
   
  1. Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

  2. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

  3. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
  Vers 36 spreekt over DIE DAG en verwijst naar de voorgaande verzen 29-31
   
  1. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

  2. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

  3. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve
  Ten eerste zal de openbaring van de Zoon des mensen zijn NA de verdrukking van die dagen.
  Ten tweede zal Hij komen met grote kracht en heerlijkheid en ALLe geslachten zullen Hem zien.
  Ten derde zal dan ook debijeenvergardering der gelovigen plaatsvinden.
  cor op 27-07-2011 01:57
  1kor 15:51-55
   
   
  1. Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

  2. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

  3. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

  4. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

  5. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
  Hoeveel bazuinen klinken er nog na een laatste bazuin ? Omdat dit niet in het dispensationalisische schema past zegt men;"" Dit is de laatste bazuin voor de opname""
  Maar welke bazuin klinkt dan in Mattheus 24:31 ?
  Het is mij opgevallen dat men zich in het dispensationalisme zich altijd beroept op een letterlijke interpretatie van de Schrift. Behalve als het even niet uit komt.
  Verder haalt de apostel hier in vers 54 een profetie aan uit Jesaja 25:7-8
   
   
  1. En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natien bedekt zijn.

  2. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de Heere heeft het gesproken
  Deze profetie wordt ook beschreven in het bijbelboek Openbaring en niet in 3:10 of 4:1 maar in 21:1-4
   
   
  1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

  2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

  3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

  4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

   

  cor op 27-07-2011 02:29
  Nog een vreemde uitleg in het artikel is dat Johannes in Openb 4:1 een verwijzing, of type van de Gemeente is die opgenomen wordt.
  Maar dat staat er helemaal niet, het gaat over Johannes die een hemels visioen krijgt te zien.
  Bovendien kun je deze aanname onmogelijk consistent volhouden, want dit zou betekenen dat de Gemeente voortdurend op en neer reist tussen hemel en aarde.
  ( openb 10:1, 12:18 18:1 )
  cor op 28-07-2011 12:44
  De eerste die met het nieuws van de dode zee rollen en de opname kwam was Jack van Impe in Juni 2005.
  Een tv dominee met een nogal dubieuze reputatie.
  Zo voorspelde hij dat de ark van Noach gevonden zou worden in augustus 2004 en wist hij te vertellen dat Christus in 2006 terug zou komen.
  Een eerdere uitspraak van hem was dat in 1976 de russische vlag boven Pennsylvania zou wapperen.
  Van dr. William Harold van het Theologic Seminaire te Essex, die deze ""ontdekking"" zou bevestigen, heb ik vooralsnog geen informatie kunnen vinden.
   
  mathieu. op 01-08-2011 18:42
  ja en? dan nog blijft staan dat er vóór Darby al verschrikkelijk veel mensen waren die dit A) geloofden en B) leerden.
  Of een "tv dominee met een nogal dubieuze reputatie" ook in de opname gelooft en verkondigt is dus volkomen irrelevant.
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl