leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische “dagen”?

  Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische “dagen”? 

   
  Is deze gedachte onschriftuurlijk?
   
  Er zijn mijns inziens in de Schrift profetische aanwijzingen dat de Heer twee profetische “dagen” zou weggaan van de Zijnen op aarde, waarna Hij zou terugkeren.

  Hij zou volgens profetische gelijkenissen, naar een “ver land” of “het buitenland” gaan (Lk 19:12; Mt 25:14). Dit wijst op Zijn heengaan, van Zijn volk op aarde, naar de hemel. Maar na een “lange tijd” zou Hij terugkeren (Mt 25:19).

  Die “lange tijd” van afwezigheid verwijst naar twee profetische “dagen”, volgens aanwijzingen in de Schrift.
   
   1ste Aanwijzing in Hosea 6 
   

  “Komt en laat ons wederkeren tot de HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op de derde dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven” (Hs 6:1-2).

  Betekenis: het Joodse volk zal na twee profetische “dagen” hersteld worden (“verrijzen”). Twee profetische “dagen” van Joodse verwerping staat tegelijk ook voor twee profetische “dagen” van Kerkbedeling -- Israël is dan terzijde gesteld (“Hij heeft verscheurd … heeft geslagen”).

  2de Aanwijzing in Johannes 4

  De Heer verliet Jeruzalem en Judéa en ging naar Galilea. Op weg daar­heen moest Hij door Samaria gaan en verbleef aldaar twee dagen (Joh. 4:40). Na die twee dagen ging Hij naar Galilea en kwam daar aan in Kana (Joh. 4:43, 46; Hosea 6:2)
  Hij kwam op de derde dag (vgl. Hosea 6:2) terug in zijn eigen land.
   

  Deze geschiedenis van Jezus’ wandel, 1. weg van Jeruzalem en Juda, 2. door Samaria, 3. naar Galilea, is profetisch voor

   

  1. de verwerping van Jeruzalem en Juda,
  2. het tijdperk van de Gemeente (2 dagen),
  3. het herstel van Israël.

  Hierover is er een artikel op mijn site. Gelieve dit zorgvuldig te lezen: “Twee Dagen in Samaria” door Arno C. Gaebelein:  DOC  of  PDF. 

  3de Aanwijzing in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, in Lukas 10

  Toen de Farizeeën vroegen wie hun naaste was, gaf Jezus hen dit antwoord:
   

  “Jezus antwoordde en zei: Een man [Gr. antropos : een “mens”] daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem beroofden, hem daarbij sloegen en bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31 Toevallig daalde een priester langs diezelfde weg af, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. 33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom” (Lukas 10:30-35)

   

  Het gaat hier over een zeker “mens”: niet specifiek een Leviet, Jood of Samaritaan … gewoon een mens - het kan gelijk wie zijn.
   

  Een “penning” (Statenvertaling) heet in de Griekse grondtekst eigenlijk een “denarius”. Een denarius of penning staat voor één dagloon à zie Mattheüs 20:

  “Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning [Gr. denarius] per dag, zond hij hen zijn wijngaard in” (Matt. 20:2).

  De barmhartige Samaritaan betaalt de herbergier 2 denariën, dus 2 daglonen voor 2 dagen verzorging, waarna de Samaritaan zou terugkeren (Luk. 10:35). Profetisch staan die 2 denariën logischerwijs voor 2 dagen. In deze tijdsperiode wordt deze “mens” (profetisch voor alle soorten mensen in de Kerkbedeling) verzorgd van zijn verwondingen en stervensnood.
   Twee dagen staan profetisch voor 2000 jaar 

  “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat traagheid vinden), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht” (2 Petrus 3:8-10).

  In de eerste plaats betekent dit dat wij ons niet moeten verwonderen dat de Heer, naar onze mening, zo lang wacht met het volbrengen van Zijn belofte, want Hij rekent vanuit de eeuwigheid de tijden niet zoals wij dat doen in ons aardse bestaan. Tegelijk echter zien velen hierin ook een profetisch aspect. Merk op dat Petrus’ woorden in de context staan van de komst van de “Dag des Heeren”.

  Laten we nu terugkeren naar de gelijkenis van de “barmhartige Samaritaan”

  Prof. Johan Malan zegt in zijn artikel De Barmhartige Samaritaan:

  “Er is ook een profetische toepassing in deze gelijkenis. Jezus Christus is naar de aarde gekomen om stervende zondaars op het levenspad [vgl. het gevaarlijke (rovers)pad van Jeruzalem naar Jericho] te zoeken en te redden. De verzorging van de gewonde man in de herberg duidt erop dat de Heer al onze behoeften voor de voortzetting van ons geestelijke leven voor Zijn rekening neemt.
   De barmhartige Samaritaan betaalt de herbergier twee penningen. Dit was de prijs voor twee dagen verblijf in de herberg. Wanneer de Samaritaan vertrekt, zegt hij tegen de herbergier dat hij enige verdere kost voor deze gast, zal betalen wanneer hij terugkomt. Het is duidelijk dat zijn terugkomst na twee dagen zou zijn.
   Volgens 2 Petrus 3:8 is een dag voor de Heer als duizend jaar. Ongeveer 2000 jaar na Zijn eerste komst om te voorzien in de redding van zondaars, komt Hij terug. Dan brengt Hij Zijn loon met Hem mee om elkeen te vergoeden die zich hebben ingezet en uitgaven hebben gedaan voor de verzorging van Zijn schapen. “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn” (Op. 22:12).
   Wij weten dat deze twee dagen, of tweeduizend jaar, tussen Zijn eerste en tweede komst, nu bijna verstreken zijn - Zijn bediening was vroeg in het eerste millennium en wij zijn nu vroeg in het derde millennium gekomen na Christus.
  Wij leven in de tijd waarin de Bruidegom talmt om te komen, omdat er nog veel mensen op het levenspad zijn die door de grote berover overvallen werden en die dringende hulp nodig hebben.
  Ga dan uit op de paden en lanen en zoek naar deze geestelijk verwonde en stervende mensen, opdat het huis van de Heer vol mag komen. U zal loon ontvangen als u niet aan uzelf denkt maar een helpende hand uitreikt naar het mensdom in zijn nood. “Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen” (Matt. 24:46-47)”.
  Is deze berekening wel geoorloofd?
  Sommigen zullen zeggen van niet, maar … is het bovenstaande niet erg frappant? Wel moeten we onthouden dat we de periode van Jezus’ afwezigheid niet precies kunnen berekenen, en wel om volgende redenen:

  -     Is deze 2000 jaar precies 2000 jaar, of is het eerder ongeveer 2000 jaar?

  -     Wij weten niet vanaf welk tijdstip wij zouden kunnen rekenen: Jezus’ aardse aanwezigheid liep van ±4 v.C. (geboorte) tot ± 30 n.C. (hemelvaart). Toelichting:
   

  Vermits de Heer Jezus ± 30 jaar was (Lk 3:23) bij zijn openbaar optreden en ± 3,5 jaar op aarde heeft gediend, is Hij geboren in ongeveer het vierde jaar vóór onze tijdrekening, dus 4 vC. De kruisdood van de Heer was in ± 30 nC: 69 jaarweken of 483 profetische jaren vanaf de herbouw van Jeruzalem (in ong. 445 vC). Dit is dan 476 zonnejaren later, dus in ± 30 nC.
  (Zie link
  ).

  Het vertrekpunt moet dan ergens binnen dit bereik liggen.

  Conclusie:

  Ieder denke er het zijne van, maar mijns inziens lijkt de Schrift ons hiermee toch wel aan te wijzen dat wij vandaag heel dicht bij de terugkeer van onze Heer zijn. Hij kan nu elke dag komen. Wees dus waakzaam!
   
  “Als u dan niet waakt, zal Ik tot u komen als een dief en u zult beslist niet weten, op welk tijdstip Ik tot u zal komen” (Op. 3:3).
  “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag” (1 Th. 5:4-5).
   
  Bron: M. Verhoeven  

  Reacties

  silvia op 05-03-2009 20:25
  In een voor ons, gelovigen, die Hem spoedig verwachten is dit een zeer negatief scenario, mits men die 2.000 jaren exact en letterlijk zou moeten nemen, en waarom zouden we dat eigenlijk niet doen? Dan duurt de "opname" der gemeente nog minimaal: jaar 30 dood en opstanding van Christus Jezus + 2.000 jaren = 2.030 minus de huidge 'datum' = 2.009, dus nog 21 JAREN!!!!!!!!
   =
  Nu zullen er mensen zijn die zeggen: Van die 2.000 jaren moet je dan de 70e jaarweek van Daniël aftrekken. ( 7 jaren ) Daar pleiten wel bepaalde zaken vor maar men kan met evenveel argumentatie het tegendeel beweren. Maar dan nóg zou het dus ongeveer 14 jaren tot de opname althans!
   
  Alles echter wijst erop, alsmede mijn gevoel wat zegt, maar dat is niet relavant in deze, dat het niet zo lang meer kan duren. Nóg 14 jaar in deze ellende en maleise? Het is je haast niet voor te stellen! Zijn er mensen die mij ( hopelijk) kunnen wijzen op zaken die ik over het hoofd zie en zodoende kunnen bewijzen dat de opname eerder is dan waar deze rekenwijze op uitkomt.
  leftbehind op 05-03-2009 22:38
  @ Sylvia en iedere andere bezoeker,
   
  Bij deze een poging om een belangrijk punt aan te duiden waaruit zou kunnen blijken dat je gedachtengang niet volledig is.
  Men is er in het algemeen over eens dat wanneer men spreekt over profetische jaren, zijn dat perioden van 360 dagen en niet de ruim 365 dagen van onze kalender.(1 jaar = 365,242199 dagen) Denk ook aan Openbaring 12 waarin staat 'tijd, tijden en een halve tijd' welke gelijk is aan 1260 dagen, wat omgerekend 360 dagen exact per 'jaar' is.
   
  Nu mijn wat simplistische maar relevante redenering. De 2000 Gregoriaanse jaren van 365,24... jaren zou je moeten verminderen met de dagen die te veel zijn gerekendper profetische tijdseenheid (à 360 dagen)
   
  Er van uitgaande dat de tijd van 2000 profetische jaren start na Jezus dood (zie ook 2e aanwijzing in de studie hierboven) dan zijn we nu aanbeland in het jaar 1976 na Jezus dood (2009 - 30).
   
  We berekenen de 2000 profetische jaren in dagen = 2000 x 360 = 720000 dagen
  We berekenen de 1976 gregoriaanse jaren in dagen = 1976 x 365,242199 = 721718,58 dagen.
  We verminderen 721718,58 met 720000 en komen op 1718,58 dagen 'over tijd'.
   
  Dat houdt mijns inziens in dat de 2000 profetische jaren reeds 4,7 gregoriaanse jaren voorbij zijn. (1718,58 : 365,242199= 4,7 jaar)
   
  Dit is dus absoluut geen negatief scenario maar alleen maar een sterkere zekerheid dat Jezus spoedig zal komen. Hij zal niet lang meer op zich laten wachten. We weten niet wat ons te wachten staat, waar we nog doorheen moeten. Zoals ook Mike Hoggard in zijn Watchman News zegt, er kunnen ook ons christenen nog zeer zware tijden te wachten staan, voordat we worden opgenomen. Wees dus voorbereid op dingen die komen gaan. Vooral geestelijk!
   
  Gods zegen toegewenst,
   
  Sjaak
   
  silvia op 06-03-2009 11:32
  Beste Sjaak, de berekening die je geeft was mij idd. ook al langer bekend en uiteraard ben ik dus ook tot de conclusie gekomen dat als men de hebreeuwse kalender hanteert dat men al een aantal jaren 'over tijd' is. En dat is nu juist datgene wat mij zo frappeert, daar ik in de bijbel geen aanleding kan vinden dat die jaren als het ware uitgetrokken worden, verlengd worden. M.a.w.: dat er wordt toegevoegd aan de genadetijd! Wel zie je het tegenovergestelde dat aan de dagen der verdrukking een 'inkorting'zal geschieden opdat anders geen ziel behouden zou worden. (vrije vertaling) Maar je zou me een groot genoegen doen als je me kon wijzen op een schriftplaats waar wel sprake is van een 'extra tijd' gedurende deze bedeling.
  wim op 06-03-2009 21:49
  Beste Silvia en Sjaak,
  We weten niet de dag of het uur wanneer de Heer terug zal komen om zijn gemeente thuis te halen; het is niet te berekenen. Volgens mij moeten we er ook erg voorzichtig mee zijn om de verhalen en gelijkenissen van de Here Jezus te gaan betrekken op ons eschatologische geredeneer.
  Silvia, het doet me ook denken aan dat onderwerp wat je enkele dagen geleden op endtimes hebt gezet:Wat moet nog gebeuren volgens het plan van God.
  Het boek van Embregts Dag nog uur heb ik zelf ook gelezen en zie ik niet negatief maar meer als waarschuwing. Het is toch goed om wel eens critisch naar je manier van denken en naar al je vreemde geredeneer te kijken. Zelfs het zoeklicht vond zijn boek een aanrader terwijl zij en ook Johannes de Heer er toch ook niet al te positief in uitkomen. In zekere zin is hij nog critischer dan Eugen Weber in zijn boek de apocalyps en toch is het goed om dat eens eerlijk in ogenschouw te nemen. Ik heb zelf ook enkele boeken gelezen van bijbelleraren die allerlei typologische benaderingen op personen en gebeurtenissen in de Bijbel gingen toepassen op de eindtijd. Ik heb het dan over de boeken van Ardrianes Luijben Door het oog der profeten en het redelijk recente boek van Paul J.M. van Teeffelen De dag van Jezus' wederkomst; daardoor kwam A. Luijben tot een tijdrekening die niet meer kan kloppen: opname in 1981 verschijning in 1988; bij Paul van Teeffelen valt daardoor de opname in het midden van de laatste jaarweek(hij ziet de grote verdrukking als de 2de helft van de jaarweek). We kunnen het beter houden op de teksten die werkelijk en letterlijk over de eindtijd gaan. We hoeven het heus niet zo elitaire te maken, Hij, de Here Jezus heeft ons de tekenen der tijden gegeven en dat is genoeg.
  Als we om ons heen kijken dan weten we dat het niet zo ver meer kan zijn, het lijkt wel of we in een maalstroom van gebeurtenissen zijn terecht gekomen. We moeten de Heer vandaag verwachten, misschien komt de Heer straks wel wanneer ik naar m'n bedje ben gegaan en lig ik op dat moment wel lekker te slapen. We moeten de Here niet pas over 14 jaar verwachten maar ieder moment: Weest waakzaam, want op de dag en het uur dat u het niet weet komt de Zoon des mensen.
  We moeten ons hart voortdurend rein bewaren; we moeten er voortdurend rekening mee houden dat Hij in het nu kan komen, misschien wel vandaag. MARANATHA, Jezus komt!
  Hartelijke groet,

  Jan Prins op 16-03-2009 16:38
  Beste mensen, 
   
  Laart jullie niet misleiden. Aangezien de Heer jezus Christusnoch de dag en de uur kent, waarom zou God dat eerst tegen ons zeggen. En wie berekent zit onder een vloek, dus pas op en hou er aljeblieft mee op. Ab Klein haneveld doet het ook al en die man heeft ook nooit een evangelie gehad en dat zal hij ook nooit krijgen ook. De mensen willen nu eenmaal de leugen horen. Het gaat om zinnebeeldige getallen die in een gelijkenis wat duidelijk probeert te maken. Of dat het een verborgenheid is die zichtbaar word! Dit juist om aan te duiden, dat wij begrijpen wat dze verborgenheden betekenen en dan zien we ook de werkelijke tijden, maar begin je met de Maiytreya en berekenen dan ben je weer bezig met verleden en toekomst, terwijl het NU voor je ogen aan het gebeuren is.
  Jan Prins op 17-03-2009 01:57
  Beste mensen, 
   
  "Laat jullie niet misleiden. Aangezien de Heer jezus Christusnoch de dag en de uur kent, waarom zou God dat eerst tegen ons zeggen. En wie berekent zit onder een vloek, dus pas op en hou er aljeblieft mee op. Ab Klein haneveld doet het ook al en die man heeft ook nooit een evangelie gehad en dat zal hij ook nooit krijgen ook. De mensen willen nu eenmaal de leugen horen. Het gaat om zinnebeeldige getallen die in een gelijkenis wat duidelijk probeert te maken. Of dat het een verborgenheid is die zichtbaar word! Dit juist om aan te duiden, dat wij begrijpen wat dze verborgenheden betekenen en dan zien we ook de werkelijke tijden, maar begin je met de Maiytreya en berekenen dan ben je weer bezig met verleden en toekomst, terwijl het NU voor je ogen aan het gebeuren is".

  Spreek ik Chinees naar je toe? Het lijkt me duidelijk wat ik daar zeg en het antwoord zit daarin. Dus slecht is het niet; je noet alleen maar begrijpend kunnen lezen, maar goed dat is moeilijk wanneer je de Heilige Geest niet hebt of in de `koelkast' hebt geplaatst, wat je doet door doe leer van Klein Haneveld te volgen.

  Groet,

  Jan Prins. 
   
  Ik doe het even zo, want kennelijk komt een responsemailtjes terug. Kijk dan weet ik genoeg. Je wilt je dus in de leugen vastzetten en dan niet eens naar God zelf luisteren; laat staan naar iemand die in Christus is, waar jij jezelf in waant. Ik geef hier waarschuwingen en wanneer ze een mail sturen en ze hebben bij echte interesse, dan kunnen kan ik dieper op de zaak ingaan. Deze methode werkt. Kijk Christus weet wat Hij door me heen doet, niet zo moeilijk, maar blijf buiten die verderfeklijke leraars die je alleen maar via het drijfzand naar de afgrond brengen.
   
  leftbehind op 17-03-2009 15:57
  Beste jan Prins,
   
  Opnieuw blaas je weer enorm hoog van de toren. Als klaarblijkelijk bekeerde christen vind je het nodig anderen te veroordelen op basis van geen enkele grond. Ik ben niet gediend van zulke (on) christelijke reacties op mijn site. Je kunt of fatsoenlijk reageren of niet reageren of beter wegblijven.
  Ik hoop dat het tot je doordringt dat de persoon die dit schrijft misschien wel eens een zeer innige band met Jezus Christus zou kunnen hebben. Ik zou het daarom fijn vinden dat je op een waardige manier schrijft en niet op een afbrekende en hoogmoedige manier zoals je nu hebt gedaan.
  Opnieuw heb je het over A K Haneveld. Een man waar ik niets van/over heb geplaatst op deze site. Vreemd dat je dit blijft herhalen.
  Je gooit ook weer eens met de veel misbruikte term 'je weet de dag nog de ure' etc. Ga de contekst en de andere aanbevelingen die Jezus deed eens lezen, dan zul je erachter komen dat je op de tekenen moet letten! Wie heeft het in bovenstaand artikel over dag of uur gehad? Alleen de term dat de dag aanstaande is is gevallen. En dat kunnen we aan zeer veel dingen merken.
  Ik ga stoppen met reageren. Ik maak me druk, terwijl dat niet nodig is. Je kunt in het vervolg op een zachtmoedige (dat is christelijk) manier reageren, of laat het anders en ga ergens anders je gal spuwen.
   
  Sjaak
  nickmaster op 18-03-2009 12:23
  hallo allemaal,
   
  de oproep luid bekeerd u !!
  wij moeten een keus maken om ons over te geven aan Jezus of niet.
  en ons klaar maken om Christus te ontmoeten. elke dag bereid zijn.
  is het dan van enig belang wanneer Jezus terug komt ??
  is er ook maar 1 iemand die dat met duidelijkheid kan zeggen ??
  mijn advies is bekeerd u !! en bent u bekeerd ?? vertel het goede nieuws in de omgeving waar u leeft en werkt.
  en op Zijn tijd zal u thuis gehaald worden. of u sterft, of u word opgenomen.
  Blijf de Heer verwachten elke dag !!
   
   
  nickmaster op 18-03-2009 13:15
  sjaak.
   
  in je reaktie naar jan prins gaaf je aan dat we op de tekenen moeten letten. helemaal mee eens trouwens.
  maar er wordt ook aangegeven welke tekenen.
  nml: oorlogen,geruchten van oorlogen ,aardbevingen,toenemende zedeloosheid,opstand van dochter tegen moeder en dochter tegen schoonmoeder enz enz.
  dat zijn tekenen die ons vertellen dat Christus komst aanstaande is.
  maar waar word er geschreven in de Bijbel dat we Zijn komst moeten uitrekenen ??
  ik ben het nog niet tegengekomen, en zoals je al aangaf dat de uitslag van die berekening Christus overtijd zou zijn. ?? beetje raar verhaal mischien ??
  God is geen God van wanorde,dus van orde.
  waarom heeft God de tijd van de terugkeer van Jezus op aarde voor ons mensen verborgen gehouden ?
   
   
  leftbehind op 18-03-2009 13:48
  Hey Nick,
   
  Thanks for comment,
   
  Je hebt zeker gelijk dat er in de bijbel niet staat dat we moeten berekenen wanneer Jezus terugkomt. Wel dat we mogen uitzien op Hem en letten op de tekenen van Zijn komst, zodat wij (gelovigen) geenszins verrast worden door Zijn komst en de opname die daarop volgt. Voor de nietgelovigen zal zijn komst als een dief in de nacht zijn, ze zullen er niets van merken dat Hij komt, maar zich pas realiseren dat Hij is geweest wanneer Hij weer weg is met Zijn Gemeente naar de Hemel toe.
  Gelijk een dief in de nacht waarbij je ook pas de dag erna constateerd dat er vanalles is weggenomen, zo zal het voor de ongelovigen zijn bij de Opname/wegrukking.
  Het is soms ook wel eens goed om na te gaan of de vertaling in de statenvertaling correct is weergegeven. In de King James en natuurlijk de grondtekst staan soms hele andere woorden dan de vertaalde tekst in onze bijbel, dus zijn we soms bezig met hand en tand bepaalde teksten te verdedigen terwijl in de grondtekst deze heel anders worden bedoeld.
  Kijk en lees en studeer voor een interessant onderwerp over de zinsnede uit
  Mat24,36"Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen" dit artikel maar eens. Misschien heb je dat al gedaan, maar ter verduidelijking is dit wel eens leerzaam.
   
  Sjaak
  wim op 18-03-2009 18:49
  Hallo Jan Prins en Sjaak,
  Ik begrijp niet waar al dit geruzie goed voor is. Als je elkaar terecht wijs doe dit dan in geest van zachtmoedigheid. Mensen die berekeningen doen, doen volgens mij persoonlijk niets verkeerd. Zelfs John Nelson Darby heeft berekeningen gedaan naar de dag van de wederkomst van onze Here Jezus Christus en daarnaast nog vele anderen die er een pre-trib opvatting op nahouden. J.N. Darby gaf deze echter niet uit. Jan Prins je bent dus nu wel heel erg van de kwalijknemerige.  Ook ik ben net als jij niet overtuigt van allerlei berekeningen. Ook onze vooronderstellingen van wat er gaat gebeuren kloppen zelfs vaak niet, christelijke boeken en -tijdschriften staan er soms vol mee; toch is dat soms ook nodig om de verwachting levend te houden; heb je daar dan ook zo'n vernietigend oordeel over.
  Het geeft je ook geen recht om te beweren dat een ander geen christen zou zijn. Alleen God weet wat er in het hart van een mens omgaat.
  Ik ken Sjaak natuurlijk niet persoonlijk, maar uit de hele opset van deze site blijkt dat hij een wederomgeboren christen is en dat hij de Here Jezus lief heeft. Natuurlijk moeten men zich wel eens van bepaalde zaken bekeren en onze eerste werken doen, maar dat hebben wij ook, dus beschuldig in dit geval je broeder niet; mogelijk heeft hij zelfs misschien gelijk maar kunnen we daar niet over oordelen omdat we ons nog onvoldoende in deze zaken hebben verdiept. We staan immers niet allemaal bij het zelfde station, sommigen zijn al verder.Waarom niet gewoon schade lijden.
  Ik zou als ik jullie was gewoon je welgemeende excuses aanbieden(laat het niet van die ander afhangen) vanwege je oordeel over je mede broeder. 
  leftbehind op 18-03-2009 20:59
  Beste Wim,
   
  Bedankt voor je mooie en bemoedigende woorden. Hieruit blijkt een veel groter begrip en inlevingsvermogen dan uit de woorden van J. Prins. Deze persoon heeft afgelopen nacht opnieuw diverse beschuldigingen geuit, waarna ik die berichten heb verwijderd en het IP-adres heb geblocked.
  Het maakt me verdrietig en daarnaast heb ik totaal geen behoefte aan mensen die me ongegrond en ondoordacht aanvallen. Ik heb geen behoefte om mezelf te moeten verdedigen. Ik plaats artikelen omdat ik ze of leerzaam vind, of interessant vind in het licht van de eindtijdgebeurtenissen, of omdat ze duidelijk maken wat er in de wereld gebeurt ten aanzien van de machten achter de schermen (elite), die alles op alles zetten om een nieuwe wereld orde te formeren.
  Dit is een informerende en waarschuwende site, geen oorlogsgebied waar over en weer geschoten moet worden. De reden waarom ik deze persoon heb geblocked is denk ik duidelijk, hij bleef mij aanvallen, terwijl ik me daartegen moeilijk of niet kan verweren.
  Hoe kan ik ooit aantonen dat ik wederomgeboren benwanneer hij dat in twijfel trekt. Hij kent me niet maarbreekt op grove wijze in in mijn priveleven. Dat vind ik duidelijk buiten de perken. Zodoende.
  Alsnog bedankt voor je aanvulling.
  Gods onmisbare zegen gewenst.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Sjaak
  nickmaster op 18-03-2009 21:45
  hey sjaak,
   
  ik ga dat artikel lezen.
  waar ik ook wat vragen bij heb is dat je aanhaalt dat bij God duizend jaren als een dag zijn en een dag als duizend jaar.
  tuurlijk dat staat in de Bijbel maar mag je dat (zomaar) toepassen als het ons uitkomt ?!
  volgens mijn simpele bevattings vermogen betekend dat dat er bij God geen tijd bestaat zoals wij die kennen. vaak als er duizend in de schrift staat betekend dat veel.
  salomo had duizend vrouwen dat betekende dat hij veel vrouwen had.(heb ik me laten uitleggen lang geleden.) maar kunnen we vanuit de grondtekst halen dat duizend ook echt duizend is ?
   
  God bless.
  nickmaster op 18-03-2009 21:55
  hey sjaak,
   
  ik heb artikel gelezen,
  werpt wel licht op de zaak uit een andere invalshoek
  toch denk ik dat we voornamenlijk op de tekenen moeten letten en niet aan het rekenen moeten slaan.
  we weten Hij komt en ...zijn wij bereid. wanneer Hij komt ? op Zijn tijd.
   
  God zegene je.
   
   
   
   
  wim op 18-03-2009 23:05
  Beste Sjaak,
  Ik ken al de beschuldigingen niet die Jan Prins tegen je heeft geuit.
  Uit het voorgaande kan ik me wel voorstellen dat je hem hebt verwijderd.
  Zijn beschuldingen was mij een beetje te Benny Hinn achtig.(zoiets van: wie tegen mijn bediening is die is vervloekt.) Het is voor ons toch ook wat het bovenstaande betreft: onderzoek alle dingen maar behoudt het goede.
   
  Ik het trouwens nog iets gevonden over Jan Prins i.v.m. Ab Klein Haneveld:
   
  http://www.manna-vandaag.nl/column.php?post=92
  Artikel:
  2007-07-25 13:52:29 Redactie Manna-vandaag schreef:

  Anderen hebben dus ook last van hem gehad.

   Vriendelijke groet en Gods zegen.
  ap op 21-03-2009 15:19
  Deze persoon is al heel lang bezig met het aanvallen van christenen en verstoren van christelijke forums. Tevens maakt het alias jan prins misbruik van namen en emailadressen van andere mensen. het is maar dat je het weet. Voorbeeld
  Richard van Dekken op 30-03-2009 02:16
  Beste Allen,
   
  Mijn eerste keer hier op deze site. ten eerste wil ik zeggen m.b.t. de berekeningen en calculaties wanneer de Here terugkomt 1 ding heel belangrijk is. we weten dag noch uur zegt het woord... wees waakzaam want ik kom spoedig, hierin interpeteer ik de vraagvan de heer om op te letten bij de dingen die we nu om ons heen zien gebeuren...(en hiermee bedoel ik ook het nu).de here waarschuwd dat we ons moeten hoeden voor dwaalleraren en dat we een stijgende lijn zullen zien in de ontwikkeling van babylon (wereldse systeem) gedurende de tijd verder vordert naarmate de Here weder zal keren. (satan weet dat zijn tijd kort is) ik refereer hier dan naar het gedeelte in timoteus waar gewaarschuwd wordt dat de mensen in de laaste dagen geldgierig zijn en eigenlijk ligt hierin ten grondslag in mijn optiek dat hebzucht (zelfgerichtheid) de basis is van het uit elkaar vallen van de normen en waarden die de Heer 2000 jaar geleden in elk opzicht anders liet zien, namelijk dat Jezus kwam om anderen tehelpen/bevrijden/genezen/bemoedigen/en dit door het koninkrijk te prediken.
   
  Even naar het nu:
  we zien dat gedurende de jaren vorderen de mensen steeds meer behoefte /drang krijgen om spritualiteit te zoeken in hun leven. Jammer genoeg staan tegenwoordig een hele hoop deuren los om in aanraking hiermee te komen...en we zien deze deuren in rap tempo toenemen met alle gevolgen van dien.(Jezus zei ik ben de weg, de waarheid en het leven...en lees vervolgens even verder)(joh.) de duivel geeft in mijn optiek een hele reeks aan dwaalleermethodieken bolwerken waardoorvelenuiteindelijk bedrogen uitkomen.(hij is tenslotte mensenmoordenaar vanaf den beginne zegt het woord)is het niet door alle mogelijkheden op het gebied van verslaving danwel op het gebied van seksualiteit onder jongeren tegenwoordig (het bacardi verhaal, om effe wat voorbeelden te noemen)Hierin vind ik persoonlijk typerend als ik tegenwoordig televisie kijk dat mediums en andere organen de eigengerichtheid benadrukken tot op hetbot.
   
  ik weet niet waarom ik deze algemene informatie nu allemaal heb opgeschreven, maar ik vind het van belang dat we de focus op de Heer en zijn Geliefde Helper/boodschapper heel goed en duidelijk moeten kunnen verstaan.
   
  ik hou van jullie broeders en zusters en mijn visie m.b.t. de eindtijd luid dan ook": >>joh. 3:16 (hoe geliefd ben jij!) het kunnen aanvoelen dat de Here spoedig komt kunnen we toetsen aan het woord en aan de heilige geest die ons dingen openbaard. We moeten vertrouwen op de heilige geest in deze rare/bijzondere/profetische dagen en onze (vleselijke) eigengerichtheid kruisigen door iedere dag opnieuw met de Here op te staan in de nieuwheid des levens.
   
  prijs de heer voor zijn rechtvaardigheid en genade.
  uw genade is mij genoeg !!!
   
   
  wim op 24-07-2010 11:49
  Beste Rob Verbeek,
   
  Je zin-opbouw loopt hier en daar niet helemaal, zodat je wat moeilijk te volgen bent. Volgens mij haal je bepaalde zaken enigszins door elkaar. Het lijkt net of het conclusies zijn gebaseerd op een mix van letterlijke en allegorische benadering. Ik houd het maar liever op wat vele Bijbel-leraren d.m.v. nauwkeurig Bijbelonderzoek ons trachten(want meer is het ook niet; men moet bescheiden blijven) voor te houden. 
   
  Groet en Gods zegen, 
  wim op 26-07-2010 18:36
  Beste Rob,
   
  Ik luister niet zomaar naar bepaalde leraren. Het gaat er nu eenmaal om of datgene wat men beweert werkelijk hout snijdt. Daar doe ik zelf net zo goed onderzoek naar. Ik verander ook wel eens van mening.
  Dat vindt ik helaas niet in de ingezonden stukjes die je hier hebt doorgestuurd. Lees je verhaal eerst eens grondig door, voordat je het verzendt. Ik zeg het niet om je af te kraken, maar het moet toch duidelijk zijn voor een ander wat je bedoeld?

  Groet,
  Sjaak op 10-09-2010 13:00
  Beste Rob,
   
  Wat fijn dat je zo goed mijn reacties en artikelen hebt geanaliseerd. Het is verhelderend om te zien hoe jij kunt beoordelen wie ik ben, waar ik voor sta en wat mijn toekomstperspectief is.
  Ik heb er eerlijk gezegd verder geen woorden meer voor.
   
  Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden wanneer je je ongenoegen en afkeurende geschriften ergens anders zou willen gaan posten. Dan vervuil je mijn blog er ook niet meer mee.
   
  Sjaak
  leftbehind op 10-09-2010 16:59
  @ Wim,
   
  Mogelijk zul je verbaast zijn dat de reacties van Rob zijn verdwenen, maar ik heb deze keuze moeten maken omdat hij me na mijn reactie (zie hierboven) voor vanalles uitmaakte en mij de hel inwenste. Ik hoop dat hij zijn bijbelresearch een keer serieus gaat oppakken en iets gaat leren van wat op een bijbelse manier elkaar terechtwijzen inhoudt. (zachtmoedig, nederig, verdraagzaam e.d.) Omdat ik liever niet wil dat ik steeds maar weer in de verdediging moet schieten en er allerlei leugens over me worden rondgestrooid op dit blog heb ik ook zijn IP-adressen geblokkeerd.
  Mocht je ter verduidelijking nog willen weten wat hij heeft geschreven, dan kun je me een mailtje sturen naar achtergelaten@gmail.com
   
  Sjaak
  wim op 10-09-2010 20:01
  Beste Sjaak,
   
  Ik heb al een tijd nieuwe artikelen gemist op je site. Ik weet het niet. Misschien heb je het erg druk. Er zijn ook genoeg alternatieven. de site van Cees Abspoel(Appie) bezoek ik regelmatig.
   
  Terecht dat je Rob de deur hebt gewezen. In de lijn van Jan Prins en wie zegt dat hij niet Jan Prins is, maar dat hij hier onder een ander IP-adres zijn mail post. Een soort van internet-trol. Endtimes had er ook een paar maanden geleden last van.
  Ik vond zijn ingezonden stukjes zeer vaag. Natuurlijk hoef je het als christenen niet in alles met elkaar eens te zijn. Wij denken ook niet het zelfde. Maar dat geld voor alle christenen. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar we moeten wel vriendelijk blijven tegenover elkaar. We zijn hier immers te gast.
   
  Groetjes,

  leftbehind op 10-09-2010 23:34
  @ Wim,
   
  Het klopt dat ik een hele tijd al geen artikelen meer plaats op dit blog. Het heeft vooral/mede te maken met mijn nieuwe baan, waardoor ik erg veel tijd moet en wil besteden aan andere dingen dan dit blog.
  Het is zeker zo dat we niet in alles met elkaar eens moéten zijn, als we de hoofdzaken maar duidelijk hebben. Dat er maar één weg is tot behoud, Jezus Christus onze Zaligmaker!
   
  Groet,
   
  Sjaak
  wim op 11-09-2010 10:01
  @Sjaak,
   
  Het geeft natuurlijk niet, dat er haast niets meer bij komt.  Er is genoeg wat men kan raadplegen. Er staan weinig tijdgebonden topics hier op dit blog.
  Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dat je formulering hierboven ook door alverzoeners nog kan worden beaamd. Er wordt natuurlijk van ons ook nog wel wat verwacht. Alleen wat en hoe daar verschillen veel christenen onderling van mening over. Als het eerst gepaard moet gaan met het horen van die goede boodschap en daarna het aanvaarden van allerlei dogma's en doctrines, dan wordt het wat lastiger.
  Het hoofdaccent ligt in ieder geval bij Christus zelf. 
   
  Veel plezier met je nieuwe baan.
   
  Groet en Gods zegen,
  The Mod !! op 31-03-2011 23:46
  Voordat je mensen gaat beschuldigen, kijk dan eerst eens even op:
  mathieu op 14-04-2011 00:38
  Hallo Sjaak,
   
  leuke en interessante website heb je. Informatief en inderdaad, we hoeven het niet in alles eens te zijn en te worden.
  Zoveel mensen, zoveel meningen. Zolang de HEER Jezus Christus onze focus maar is!
  Suc6 met je nieuwe baan.
  op 04-06-2011 00:08
  Ik snap de logica niet helemaal. Schrikkeljaar hebben we toch? Dat is om die reden!! Om alles weer gelijk te trekken.
  Cees op 14-10-2012 01:46

  Wanneer de Messias wederkomt voor Zijn volk openbaart Hij Zich voor de tweede maal.

   

  De eerste keer dat Jezus Zich openbaarde als de Messias was dat direkt na Zijn doop in de Jordaan volgend op de prediking van het evangelie van het Koninkrijk door Johannes de Doper.

   

  In de nabije toekomst zal dat evangelie van het Koninkrijk nogmaals gepredikt worden voorafgaand aan Zijn tweede openbaring als de Messias.

   

  Tussen die 1ste openbaring van Jezus als de Messias en Zijn 2de openbaring verlopen volgens Hosea 6:2, 2000 jaren.

   

  Wel, Jezus' doop in de Jordaan vond plaats in het najaar (Rosh Hashana) van ons kalenderjaar 27.

   

   

  En de rest kan iederen zelf wel bedenken, lijkt me.

   

   

  Shalom!

   

  Cees
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl