leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De tijd is erg nabij
  De tijd is erg nabij
  Het is de hoogste tijd om te beslissen dicht bij de Heer te wandelen óf terug te keren naar de wereld en het boze. Het is droevig te zien dat velen geen interesse tonen in de dingen van God en niet tot Hem willen komen. Wat ik wel zie is het volgende:
  Ik zie er zovelen zonder interesse voor het Woord van God. Er zou een dorst en honger moeten zijn naar het Woord van God, maar daar zie ik weinig van.

  Ik zie veel genotzoekers die zich overgeven aan Satans rockmuziek. Dit wordt gespeeld in kerken met ruggegraatloze pastors, die niet luisteren naar de Heer Jezus. Niet enkel zij zijn te laken: de vergadering laat deze dwaasheid toe en staat niet op om de pastor te zeggen dat deze afval uit Gods samenkomsten moet verdwijnen.

  Ik zie veel genotzoekers die verslaafd zijn aan het occulte. Zij houden van C.S. Lewis en zijn occulte Narnia-verhalen. Zij houden van Tolkiens In de Ban van de Ring en anderen halen Harry Potter binnen. Zij zien zich als “vrij in Christus” om deel te nemen aan Satans occulte oorstrelerij.

  Ik zie er velen met een hardleers hart. Wanneer zij beleefd geconfronteerd worden met de waarheid hebben zij geen hart om te luisteren of hun wandel te veranderen. In plaats daarvan negeren zij elke waarschuwing om te kunnen genieten van hun duistere amusementen. Zelfs zij die tot een bijbelvaste kerk behoren hebben niet het verlangen om dikwijls naar de samenkomsten te gaan om zich te laten opbouwen door het Woord van God.

  Het eindresultaat is een neerwaartse gang van rebellie tegen de Heer, en een gestage afvalligheid van Zijn leer. Zie wat de Heer Jezus zegt over hoe de geestelijke toestand op aarde zal zijn op het tijdstip dat Hij wederkomt (in de opname vóór de verdrukking):

  “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

  Zal u, gelovige, opstaan en tot Heer Jezus naderen, en zult u getrouw gevonden worden wanneer Hij plots wederkomt in de opname?

  Ik zie vandaag een opvallende trend bij de zogenaamde “profetie”-experten. In plaats van het Woord Gods te nemen voor wat het zegt in de bijbelse profetie, is er een nieuwe trend opgekomen die zegt: laat ons kijken naar de gebeurtenissen in de wereld en laten we de bijbelse profetie daaromheen verklaren.

  Hier is een voorbeeld. De Bijbel spreekt van 10 koningen in de laatste dagen die overeenkomen met 10 naties (de Europese Gemeenschap). Uit het herstelde Romeinse Rijk zal de antichrist komen. Vandaag zijn er echter veel meer dan 10 naties in de Europese Gemeenschap. Wat zullen we dan doen? Laten we de profetie wat soepeler maken om aan te sluiten bij de huidige gebeurtenissen. In plaats van 10 naties, geloven velen nu dat deze 10 wereldgebieden zijn. We gaan dus van 10 naties naar 10 gebieden die de hele aarde omvatten.

  Hier een ander voorbeeld. Zoals ik al zei komt de antichrist uit de 10 naties van het herstelde Romeinse Rijk. Vandaag nu zeggen de “experten” dat de antichrist een moslim zal zijn. Waarom? Zij zijn ongehoorzaam aan Gods Woord en schuiven hedendaagse wereldgebeurtenissen in bijbelse profetieën om tot deze interpretatie te komen.

  Het is tijd om te stoppen met het uitrekken en plooien van bijbelse profetieën om ze te laten passen in het huidige wereldgebeuren.

  De antichrist zal nog steeds uit de 10 naties komen van het herstelde Romeinse Rijk, en hij zal Joods zijn, aanvaard door de natie Israël als hun Messias tot aan de komst van de “gruwel der verwoesting”. Luister niet naar degenen die hun nieuwste boek willen verkopen waarin zij de huidige wereldtoestanden in de bijbelse profetie schuiven.

  Terloops, de Islam gaat ten onder. God heeft beloofd de afstammelingen van Ismaël (Arabieren) te zullen zegenen. Vandaag zijn zij gekluisterd aan een valse religie van maangod-aanbidding. Als zij in de komende dagen tegen Israël zullen vechten, zullen zij grote verliezen lijden. God zal de Islam breken en de kinderen van Ismaël bevrijden. Spoedig zullen zij die Allah aanbidden zich realiseren dat de God van de Bijbel, de God die Israël beschermt, de ware God is en dat er geen ander is. Als zij Israël aanvallen in de naam van Allah, zullen zij verslagen worden, en op een bepaald punt zullen zij de waarheid onderscheiden van de God van de Bijbel. Het is niet nodig de bijbelse profetie te plooien en van de antichrist een moslim te maken!

  Een andere storende trend in deze laatste dagen is dat er allerlei soorten vrouwelijke Izebels zijn: zelf-uitgeroepen leraressen en cultische leidsters. God heeft geen vrouwen geroepen om herders of leraars te zijn in de kerk. Maar toch zijn er dwaze vrouwen die aan niets anders denken dan zich als leraars op te stellen terwijl zij gezag claimen in de kerk. Er zijn vrouwelijke “experten” in het profeteren, onderscheiden van geesten en het geven van bijbelonderricht. Zij zien niet in dat ze in feite hun aandeel hebben in de grote misleidingen van deze laatste dagen. Ga weg uit de middens waar deze rebellen optreden!

  Zal de Russische Magog-invasie spoedig plaatsvinden?

  Op vele “profetie”-websites zijn waarschuwingen en bezorgdheden te lezen die zeggen dat Rusland spoedig Israël zal binnentrekken. Maar er zijn allerhande “oorlogen en geruchten van oorlogen” in de wereld! Wat vandaag gebeurt is ook louter dit: oorlogen en geruchten van oorlogen, niets meer. Deze gebeurtenissen kunnen sommigen angst aanjagen en zelfs de prijs van de olie de omhoog jagen, maar het is nog niet de tijd van de Russische Magog-invasie.

  Hier enkele Schriftplaatsen die wijzen op de tijd van de Magog-invasie:

  “En Ik zal Mijn heilige Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heilige Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël” (Ezechiël 39:7).
  “En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE, hun God ben, van die dag af en voortaan” (Ezechiël 39:21-22).

  Merk op wat er gebeurt nadat Rusland en zijn bondgenoten vernietigd zullen zijn in de Magog-invasie:

  1) God zal Zijn eer zetten onder de heidenen

  2) Alle heidenen zullen Gods oordeel zien

   

  3) Israël zal zijn God kennen vanaf die dag!

  Beschouw dit: de antichrist zal de vernietiging en het oordeel over de Magog-invasie niet op zijn eigen naam zetten. God Zelf zal alle eer verwerven. Merk ook op dat na het neerslaan van de Magog-invasie, Israël zijn God zal kennen, van die dag af en voortaan! Vrienden, de geestelijke conversie van de natie Israël zal niet gebeuren vóór het eind van de 7-jarige verdrukkingsperiode. De natie Israël zal zijn God niet kennen vóór, noch in het begin, noch in het midden, maar op het eind van de 7-jarige verdrukking.

  De Magog-invasie zal pas plaatsvinden tegen het eind van de 7-jarige verdrukkingsperiode!
  Vertaling: M. Verhoeven

  Reacties

  nickmaster op 22-03-2009 14:25
  ja het is waar, het wemeld van de misverstanden en occulte invloeden.
  maar voor ieder verwachtende wederomgeboren christen is de hoop nabij !!
  amen !!
  liliban op 21-11-2010 02:43
  If you wish to acquisition out area you can acquirement replica bags , you can appointment the artist online ability at Louis vuitton to get descriptions of anniversary backpack and to acquisition out about the assorted costs and added abundant Louis Vuitton accessories. You can aswell appointment the online destination .
  mathieu op 03-03-2012 20:41
  "vóór het eind van de 7-jarige verdrukkingsperiode?"
   
  wellicht zou de beheerder van deze site mij eens kunnen aantonen wáár de Bijbel in vrédesnaam spreekt over een "7-jarige verdrukkingsperiode"?
  Misschien zou het een idee zijn om daar eens een artikel c.q. topic over te beginnen. Want in alle respect, het enige moment waar de Bijbel spreekt over een 7 jarige periode dat direct gerelateerd is aan de eindtijd, is in Daniël 9:27, waar staat dat "hij (antichrist) een verbond zal versterken met velen". En dat is het. Het verbond zelf is een mysterie. Er wordt ten onrechte verondersteld dat dit een zogenaamd "vredesverbond" zal zijn. Maar dat is toevoegen aan het Woord van God! Iets wat veel zogenaamde (selfproclaimed) Bijbeluitleggers een handje van hebben.
   
  A) er staat nergens dat er een "zeven jarige verdrukking" zal komen, niet in Daniël, niet in Openbaringen en de persoon die me dat uit de Schrift kan aantonen krijgt van mij 100 euro. Het is wel een leuke gedachte, maar de Bijbel spreekt slechts over 1.260 dagen =3,5 jr = 42 maanden.
   
  B) er staat nergens dat die "zeven jarige grote verdrukking" op de één of andere manier "gesplitst" kan worden in één helft van 42 mnd waar dan vanalles gebeurd, en een tweede helft van 42 mnd waar weer wat anders gebeuren zal. Het staat helemaal nergens. Dit is bedacht in het kader van de visie van de pré tribulation (opname voor de verdrukking), om het één en ander in een mooi chronologisch plaatje te drukken.
   
  C) er staat óók nergens dat de antichrist "7 jaar zal regeren", noch dat die zogenaamde "eerste" 3,5 jaar "relatief vreedzaam zullen verlopen. Ik zou de beheerder van deze site willen vragen objectief een onderzoek in te stellen om te onderzoeken of het allemaal wel klopt want de zogenaamde Bijbeluitleggers allemaal prediken.
   
  mathieu op 03-03-2012 20:45
  er staat trouwens óók nergens dat de antichrist Joods is. De Bijbel betitelt hem enkel en alleen als een personage afkomtig uit een herleefd Romeins Imperium. (van het volk dat Jeruzalem eerder geplunderd heeft, meen ik me te herinneren uit mijn hoofd). Dat waren in ieder geval Europeanen. Maar dat waren zeer zeker geen Joden.
   
  Bovenstaande en deze posting is trouwens geen kritiek op de beheerder van deze punt.nl site; Maar indien het ons gezegt wordt dat we het woord recht moeten snijden.. ik denk dat iedere Bijbelstudent op hun zoektocht naar de (eventuele) waarheid af en toe hulp kan gebruiken.
   
  met vriendelijke groet,
  Mathieu.
  cor op 04-03-2012 00:11
  Eigenlijk heb ikgeen zin meer om deze discussie voor de zoveelste keer aan te gaan.
  Toch kan ik het niet laten om nog een opmerking te maken.
  In Daniel 9 wordt niet gesproken over een vredesverbond, zelfs niet over EEN verbond, maar over HET verbond.
  Dit verbond is dus een bestaand verbond en heel hoofdstuk 9 van Daniel staat in het kader van dit verbond.
  Daniel richt zich in zijn gebed tot de HEERE JAHWE, de God van het Verbond met Israel.
  God had aan het Israel in ballingschap een belofte gedaan.
  Lees oa Jeremia 29:10-14
   
  1. Want zo zegt de Heere: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats.

  2. Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.

  3. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

  4. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

  5. En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de Heere, en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven heb, spreekt de Heere; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.
  Als antwoord op het gebed van Daniel geeft de engel de volgende boodschap: Dan 9:24
   
  Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.
   
  Dit is het Verbond dat door de Messias wordt bevestigd, niet alleen voor Israel, maarvoor velen.Door Zijn offer aan het kruis werd de offerdienst gestopt en de zonden verzoend.
  Wie Daniel 9,24-27 goed leest, merkt op dat de dood van de gezalfde valt NA de 62e jaarweek.
  Tel daarbij de eerste 7 jaarweken uit Dan 9,25 bij en de dood van de Gezalfde valt IN de 70e jaarweek. Op de helft van de week om precies te zijn.
   
  Maar omdat dit niet inhet dispensationalistische schema past moet er hier en daar wat "" aangepast"worden. Één van die aanpassingen die mensen als Jaap Fijnvandraad, Marc Verhoeven in navolging van de Scofield bijbel nodig hebben is oa een hiaat van duizenden jaren tussen Dan 9:26 en 27. Dit gat valt ook alleen maar te zien met een goede Darbystische bril op.
  En of het nu gaat over HET verbond of overeen verbond. Een kniesoor die daar op let.
  mathieu op 04-03-2012 20:10
  ik denk dat het niet correct is wat je schrijft omdat dan 9:27 direct gerelateerd is aan de eindtijd, beste Cor.
  mathieu op 05-03-2012 11:07
  de enige maal dat er 7 jaren direct gerelateerd kunnen worden aan de eindtijd is de beroemde zin in Dan. 9:27. Voor de rest is er absoluut nergens sprake van een tijd van zeven jaar, en zeker niet van een heerschappij van een antichrist voor zeven jaar, noch dat deze in twee helften gedeeld kunnen worden waarin er de ene helft relatief weinig gebeurd en de tweede helft de verdrukking is en dergelijke. de mensen moeten eens gaan nadenken of hetgeen hun voorgeschotelt wordt wel klopt met wat de Bijbel leert.
   
  Maar jij bent uiteraard vrij om te geloven dat de 70ste jaarweek al plaatsgevonden heeft.
  cor op 05-03-2012 11:15
  Beste Mathieu,
   
  Wat je eigenlijk bedoeld te zeggen is, datwat ik schrijf niet datgene is wat er door veel hedendaagse eindtijdprofeten keer op keer ingepompt wordt.
  Maar waar blijkt uit de tekst van Daniel 9:26-27 dat de 70e jaarweek pas in vers 27 begint ?
  Dit is puur een aanname die men maakt om het dispensationalistische eindtijdschema passend te maken.
  Je zegt dat 9:27 direct gerelateerd is aan de eindtijd. In zekere zin heb je gelijk. Want deze eindtijd in al begonnen na de hemelvaart van Christus. Toen is de laatste fase van de geschiedenis ingegaan. Het is de laatste ure schrijft Johannes in 1Joh 2:18.
  In Christus bevestigt de Heere Zijn verbond en krijgt dat vebond kracht voor velen. Bij Zijn sterven scheurt het voorhangsel van de tempel en doet Hij het slachtoffer en spijsoffer ophouden.
  Christus dood betekent het einde van de tempeldienst. Van dat einde spreken de moeilijke zinnen van vers 26 en 27. Hier lezen we ook een profetie van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Chr. Het is keizer Titus die met zijn romeinse legers als een verwoestende stortvloed de stad en de tempel overspoelen.
  Dit is ook het woord uit Dan 9:27 wat Jezus overneemt in Matth 24:15 om te waarschuwen voor de verwoesting van Jeruzalem.
  Nogmaals, de focus van het gebed van Daniel en het antwoord van Gabriel ligt in het Verbond van Jahwe met Israel.
  Dan 9:4
  Ik bad dan tot den Heere, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die HETverbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden.
   
  God Zelf zou Zijn beloften van het verbond vervullen zoals al was aangegeven in oa Deut 30:3
   
  En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had.
   
  Maar er zit een patroon in de manier waarop God Zijn volk zal verlossen en het patroon van dit verbond is "" sabbatical ""
  Leviticus 25:8-11
  1. Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.

  2. Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.

  3. En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.

  4. Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden.

  Het Jubeljaar van God waarin Hij Zijnverbondsbeloften van bevrijding en herstel zal vervullen staan beschreven in Jesaja 61:1-2
   
  1. De Geest des Heeren Heeren is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

  2. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;
  Deze tekst haalt Jezus ook aan in Luk 4:16-21 en past dit toe op Zichzelf. Hij geeft aan dat bij Zijn verschijning en verlossingswerk deze laatste profetische week is aangebroken.
   
   
  1. En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen.

  2. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was:

  3. De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;

  4. Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.

  5. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen.

  6. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld

  Die voor velen is gestorven en waardoor dit Verbond voor velen kracht krijgt. Niet alleen voor Israel maar voor allen die in Hem geloven.

  mathieu op 05-03-2012 11:32
  Goedemorgen Cor,
  jouw postings zijn altijd wel interessant en geven stof tot nadenken. Ik denk inderdaad dat de tekst Daniël 9:27  (direct) gerelateerd is aan de eindtijd. Maar ik geloof zeker (niet meer) in een “grote verdrukking” van zeven jaren, noch een “antichrist heerschappij van zeven jaren”. Correct dat de eindtijd al begonnen is met de komst van de Heer Jezus Christus.

   

  Maar ik begrijp dat volgens jou de 70ste jaarweek al is vervuld. En uiteraard heb je recht op je eigen mening en je eigen visie. Maar indien dat reeds gebeurd en vervuld is, zoals jij dat zegt hoe kan het dan dat wij de gruwel der verwoesting hebben gemist? Want 70ste jaarweek en grote verdrukking overlappen elkaar. Bovendien hadden we dan al lang het getuigenis van de twee getuigen moeten zien gebeuren (etc.)Derhalve kan dit niet in het verleden liggen. Hang jij de preteristische visie aan?

  cor op 05-03-2012 12:14
  Hoi Matthieu,
   
  De 70e jaarweek is in vervulling gegaan, maar is nog niet voltooiid. Na de hemelvaart van Christus en de verwoesting van de tempel ( gruwel der verwoesting ) blijft er nog een tijd, tijden en een halve tijd over.
  Dit is de periode waarop Johannes in zijn openbaring weer op aansluit.
  Nu gaat het er m.i. niet om deze dagen of maanden letterlijk te gaan tellen. Het gaat er veelmeer om wat dit ons allemaal wil VERtellen. Alle berekeningen zijn tot nu toe altijd gedoemd te mislukken en hier doe ik ook niet aan.
  Ook openbaring 11 en de twee getuigen wil ons iets duidelijk maken.
   
  Nee ik hang de preteristische visie niet aan. Wel vind ik dat we oog moeten hebben voor wat al vervuld is. We kunnen zoals in de futuristische visie ook niet altijd alles maar naar de toekomst blijven verschuiven.
  Ik ben ook grootgebracht met de pre-millenialistische visie, iets anders dan de boeken van Hal Lindsey ed was eigenlijk ook niet in de boekwinkel verkrijgbaar.
  Maar ik liep steeds meer vast in allerlei aannames en inlegkunde die ik steeds moeilijker met de bijbel kon verenigen.
  Er zijn veel verschillende stromingen binnen de leer van de eschatologie en er zijn boekenkasten vol over geschreven.
  Veel dingen blijven moeilijk en vragen zullen er waarschijnlijk altijd blijven. De laatste tijd heb ik me min of meer in de a-millenialistische visie verdiept en vind deze leer eerlijk gezegd een stuk bijbelser. En dat er binnen deze leer geen plaats voor Israel zou zijn en gelijk zou staan met vervangingstheologie is niet waar. Hoewel er wel stromingen zijn die hier tegenaan leunen.
   
  mathieu op 05-03-2012 16:11
  Cor, het is een duidelijke zaak dat we oog moéten hebben voor hetgeen al vervuld is, al schijnen sommige profetieën ogenschijnlijk een tweeledige vervulling te kunnen hebben.
  We mogen het wellicht niet (helemaal) met elkaar eens zijn over bepaalde onderwerpen, maar het is verademing om eindelijk eens gewoon op een punt.nl site van gedachten te kunnen wisselen, zonder dat er personen weer gaan schelden en je gaan betichten van dwaalleer zus, dwaalleer zo..
  cor op 05-03-2012 17:25
  Inderdaad Mathieu, ben het helemaal met je eens. Soms heeft een profetie meerdere lagen en naarmate we dichter bij het einde komen des te duidelijker zal het worden.
  Natuurlijk ben ik altijd bereid om over deze materie op een normale manier van gedachten te wisselen.Maar ik wil dit ook niet op gaan dringen. Ik lees het nog wel.
   
  groet Cor
  cor op 05-03-2012 19:48
  Heb bovenstaand artikel nog eens doorgelezen en één ding valt me altijd weer op.
  Het gemak waarmee men altijd weer een nieuwe invulling geeft aan OT namen.
  Er zijn in de geschiedenis eindeloze invullingen gegeven aan bv Gog en Magog (Ezechiël)
  Turken, Russen en Chinezen en misschien nog wel Iran en de Islamitische bondgenoten.
  De invullingen zijn eindeloos, maar heeft niets te maken met letterlijk uitleggen van wat er staat ( waar men altijd zo prat op gaat ) maar van wat men er van maakt.
  Opvallend is ook dat DE tekst in de Openbaring van Johannes waar de strijd van de Gog en Magog letterlijk genoemd wordt, door de schrijver van dit artikel schijnbaar niet belangrijk gevonden wordt.
  Of zou dit komen omdat deze tekst nu eenmaal niet zo lekker in het schema past.
  Openb 20:8
  En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl