leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Als in de dagen van Noach
  Als in de dagen van Noach
   Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
   
  De Heer Jezus Christus zei, in Mattheüs 24:37-40:  

  “Zoals de dagen van Noachwaren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”

   

  U kent de Bijbel? U weet wat er vooraf ging aan de desastreuze zondvloed? Zo zal het beslist ook gaan net vóór de ‘parousia’, de (weder)komst van de Zoon des mensen.

  Het is dus belangrijk om enig inzicht te hebben in de historische context waarin Noach leefde. Hoe was het in de dagen van Noach? Genesis 6 vertelt:  

   

  Genesis 6:5: “En de HEERE zag dat de mens op de aarde door en door slecht was; en al de overleggingen van zijn hart waren te allen tijde alleen maar slecht”

   

  Het kon niet uitblijven dat God hiertegen zou optreden:

  Genesis 6:7: “En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, zowel de mens als het vee en de kruipende dieren en de vogels in de lucht; want het berouwt Mij dat Ik hen gemaakt heb”.

   

  Als we eens rustig kijken naar Mattheüs’ omschrijving van de dagen van Noach, dan lijkt het op het eerste gezicht nogal mee te vallen met de moraal van die mensen. Zij eten en drinken, zij huwden en gaven ten huwelijk - wat is hier tegen in te brengen? Eten, drinken en huwen - het leven ging zijn gewone gangetje - is er dan een probleem? Zeer zeker wel, maar het probleem dat door Mattheüs wordt aangesneden, heeft niets te maken met de activiteiten van de mensen. Het probleem - zeg maar de zonde - zit in de mens zélf. Paulus schreef:

   

  1 Korinthiërs 10:31: “Of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God”.

  Doe alles tot eer van God. Hier gaat het om. Dat gold in de dagen van Noach. Dat geldt ook voor de dagen van de parousia, de wederkomst van de Zoon des mensen.

  Eten en drinken en daarvoor God danken? Geen sprake van! Wij hebben er zelf voor gewerkt!
  Een huwelijk aangaan en in stand houden tot eer van de Levende? Wij bekijken het wel en leven samen zolang het ons goed past. Daarna nemen we een ander.
   Kinderen ontvangen uit de hand van de Schepper? Belachelijk! Die maak je toch zelf! En als er een ‘ongelukje’ gebeurt, dan aborteren we dat wel.

   

  Het door God ingestelde rollenpatroon en de eigenheid van man en vrouw? Ieder is gelijk en ieder is vrij om te doen naar eigen inzicht en verlangen, ook op seksueel gebied. Iedereen moet verdraagzaam zijn en niemand mag gediscrimineerd worden.  
  Absolute waarden? Die zijn er niet. Wat is waarheid? Ieder denkt het zijne en dat moeten we respecteren.
   Andere godsdiensten zijn vals? Ach man, als we elkaar als gelijken behandelen, verdraagzaam zijn, niemand discrimineren en iedereen respecteren, dan dienen wij toch allemaal dezelfde goede boodschap.
  Aldus de diktatuur van de tolerantie in onze tijd!
   De bijbelse God past niet meer in het alledaagse plaatje van onze samenleving. We hebben Hem weggeruimd. Opgeruimd. ‘God is goed - geen is beter’. ‘Zonder God gaat het ons beter dan ooit!’ ‘Mijn boterham smaakt er echt niet minder om, sinds ik God uit mijn leven heb weggebannen, en ik drink er ook geen slok minder om’.
   Anderen echter hebben God een andere gedaante gegeven, zodat Hij mooi past bij hun eigen wensen. Een ‘god op maat’. Als de Bijbel al wordt gelezen, dan gebeurt dit met de ‘bril van het verlangen’. Een mens wil enkel verstaan wat hijzelf wíl verstaan. Maar dit is onzuiver. Het heeft niets met God te maken, maar alles met het grote IK. Wij boetseren toch zo graag onze eigen ‘god’.
   In de historie van de mens was en blijft altijd de grote vraag: in welke geestelijke gestalte leven en bewegen wij ons? Met of zonder God? Met de ware God of met onze eigen-gemaakte god? Tot Zijn eer of tot meerdere eer en glorie van onszelf? Nee, niet al te goddeloos, maar intussen volop God-loos. Leven los van God. Leven-loos ...

   

  “... zo zal ookde komst van de Zoon des mensen zijn”.
  “... en [zij] het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”. 

   

  U en ik kunnen zo van ons gelijk overtuigd zijn dat we niet eens in de gaten hebben wat God denkt over ons reilen en zeilen. Niet leven tot Gods eer. De Heer niet betrekken in alle facetten van ons leven. Dit is een van de hoofdkenmerken van de maatschappij die ten onder zal gaan bij en door de komst van Christus. En Hij zal voorwaar komen!

  Reacties

  Cees op 03-03-2012 02:06
  Naar mijn mening heeft de overeenkomstdiede Here Jezus Christus aanduidt tussen de mensheid zoals die zijn zal vlak voor Zijn wederkomst en demensen inNoach's dagen, een diepere betekenis en leven we nu ook echt in de-dagen-als-van-Noach.
   
  De Here Jezus zegt dat het in de eindtijd (=onze tijd!) zal zijn als in de dagen van Noach. En ook zegt Hij dat die dagen (die dagen-als-van-Noach!) zullen worden ingekort omdat er anders geen vlees behouden zou worden.
  In de grondtekst staat er niet 'ingekort' maar afgesneden, losgesneden.

  En dan begrijpen we 't ineens veel beter:
  Het is dus geen vraag of de dagen ingekort zullen worden. De Here Jezus zegt zelf dat die dagen afgesneden, losgesneden zijn.
   
  Losgesneden vanaf een periode vergelijkbaar met de dagen van Noach.
  Losgesneden van een totaal aantal jaren dat te maken heeft met een bepaald voornemen van de Here God: een laatste periode van geduld met de mensheid. Net als eertijds het geval was in Noach's dagen.
   
  Afsnijden of lossnijden vanaf een periode eerder aangeduid als de dagen-als-van-Noach betekent dat 'onze' dagen-als-van-Noach (120 jaren) nu niet geheel af zullen lopen.
  Die periode van geduld zal dus onderbroken worden.

  Destijds was de bouw van de ark een teken, de wijzer op Gods klok van geduld.
  Echter, sinds 1917, is Israël de wijzer op Gods klok en bouwt God aan Zijn volk Israël ten aanschouwen van de ganse wereld.
  Wanneer 'onze' dagen-als-van-Noach niet zouden worden onderbroken zouer een totaal-oordeel (vuur) moeten volgen net als destijds (zondvloed).

  Het is dus volstrekt logisch dat ‘onze’ dagen-als-van-Noach met het einde van de jaarweek niet geheel zullen aflopen.
  Het restant van 'onze' dagen-als-van-Noach zie ik uiteindelijk aflopen na het 1000-jarig rijk wanneer de Satan voor een korte tijd zal worden losgelatenen waarna het vuur-oordeel zal volgen.
   
  meteen broederlijke groet,
  Cees.
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl