leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Opname, geloof jij het?

  De opname komt eraan, geloof het of niet!

   

  Er is vandaag onder christenen een enorme controverse ontstaan over de vraag of er al dan niet een Opname van de Kerk zal plaatsgrijpen. Velen die kritiek uiten op hen die in de Opname geloven doen dat niet vanuit enige bijbelse kennis, maar eerder vanuit een misnoegen over die luie zelfvoldaanheid en onverantwoordelijke lafhartigheid van christenen die het kwaad niet weerstaan.
  Ik ben het er uiteraard helemaal mee eens dat er vandaag een algemeen falen is van de kerk in het weerstaan van het kwaad en het berispen van zonde. Satan heeft duidelijk zijn capitulerende boezemvrienden gevonden bij vele postmoderne christenen. Hij blaast ze in dat “de andere wang bieden” eigenlijk betekent dat zij naar de andere kant moeten kijken als er overtredingen tegen God en mens worden begaan die de Kerk naar een immoreel pakt leiden van het type dat zegt: “Omwille van de resultaten en de aangename relaties zal ik uw zonden niet bekritiseren als u ook de mijne niet bekritiseert”.
  Maar beste lezer, dit is niets minder dan georganiseerde misdaad tegen de Almachtige, tot meerdere eer en glorie en tot rechtvaardiging van zondige mensen. Dit leidt tot geestelijke ruggegraatloosheid. Het brengt ook mee dat wij getuigen van Jezus genoemd worden zonder dat we als zodanig handelen, zonder enig persoonlijk verlies te hoeven lijden of onaangename consequenties te moeten ervaren.
   Maar de Schrift leert iets helemaal anders:
   “Bestraf hendie zondigen, in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrees zullen hebben” - 1 Timotheüs 5:20.
   “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” - Efeziërs 5:11.
   
  Deze schriftplaatsen tonen glashelder de onwettigheid aan van de kerkgroeibeweging en haar nieuwe reformatie van zonde-tolererende liefde en van zoeker-gevoeligheid die kerkgangers verleidt tot een verwijfd geloof dat zich schuilhoudt achter een positive-only geklets en bewaar-mijn-zelftrots spiritualiteit. Men kan het zien in het promoten en beschermen van de heilige Resultaten en aangename Relaties (de 2 R’en) die afvallige gemeenschappen doen uitgroeien tot mega-mausoleums van levende doden middels het hartelijk uitnodigen en inschakelen van bezoekers zonder het “bekeert u” en “neem het kruis op en volg Mij” dat Jezus vraagt (Mattheüs 4:17 & Mark. 10:21).
   Sta echter niet toe dat zij, die terecht onverantwoordelijke en lafhartige christenen veroordeeld hebben, u ervan zouden overtuigen dat er geen Opname van de Kerk zal komen. Die Opname is niet zomaar een handige ontsnapping aan vervolging maar een heerlijke bevrijding van Gods Toorn. Vervolging en Gods toorn zijn twee totaal verschillende dingen; bega niet de vergissing die twee met elkaar te verwarren.
   
   “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven” - 1 Thess. 5:9-10.
   
   “Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” - 1 Thess. 1:10.
   
   “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen” - Op. 3:10. 
   
  Men zegt soms terecht: “Als je wilt weten wat God in de toekomst zal doen, kijk dan naar wat Hij in het verleden heeft gedaan”. Daarom is het zo belangrijk dat wij de Schrift bestuderen voor antwoorden over de kwesties van het leven, in plaats van te luisteren naar de laatste trends of mee te gaan met de nieuwste kerkleer. Gods werk en Zijn wil zijn in de Schrift opgetekend opdat wij ervan zouden leren. Maar men moet God geloven en de Schrift oprecht onderzoeken om te weten wat die leringen zijn. Anders zal men op een dwaalspoor geraken door de modieuze theorieën en de hartstochten van beroemde of populaire mensen en zal men verstrikt raken in de geslepen kuiperijen die voortkomen uit de geest van rebellie.
   Noach verdroeg de goddeloze wereld rondom hem, maar toen de tijd kwam dat Gods Toorn zou uitgestort worden over de aarde, in de vorm van een grote vloed, werden hij en zijn familie ervan bevrijd in een ark die de Heer hem bevolen had te bouwen. Dit is een type of voorafschaduwing van de Opname - een illustratie van Gods bescherming van Dezijnen tegen het oordeel over de wereld.
   
  “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de komst [parousia] van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de komst van de Zoon des mensen. Alsdan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal” - Mattheüs 24:37-42.
   
  Een gekwelde Lot werd geduldig uit Sodom en Gomorra geleid, samen met zijn familie, kort voordat Gods toorn middels vuur en zwavel uit de hemel regende. Ook hij leed voor zijn geloof in een goddeloze plaats maar op het einde werd hij in veiligheid gebracht door een goddelijke bevrijding van de toorn Gods.
    
   
   “Evenzo ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op de dag, op welke Lot van Sódom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en verdierf ze allen” - Lukas 17:28-29.
   
   De Heer beval Mozes niet terug te keren naar Egypte om het land om te vormen tot een godvruchtige plaats. Evenmin werd hem bevolen met Farao gemeenschappelijke grond te vinden, een overeenkomst te sluiten, vrienden te worden of zelfs maar leren op te schieten met hem ten bate van de Resultaten en de aangename Relaties. Nee, hij werd teruggezonden om Gods Uitverkorenen uit die goddeloze plaats te leiden, omdat het Zijn wil was dat zij bevrijd zouden worden. Dat is nog steeds Zijn wil vandaag.
   En zoals het toen was zo zal het binnenkort weer zijn: de opname van Gods uitverkorenen, niet uit de vervolging en tegenspoed om ons heen, maar weg van de verschrikkelijke Toorn die over de aarde zal komen zoals beschreven in Openbaring.
   
   Zij die trachten “de wereld te veranderen” en die tot een betere plaats te maken voor Christus en Zijn Kerk, of die met geweld of overtuiging willen terugwinnen om te bouwen  aan Gods Koninkrijk hier op aarde, verwerpen of ridiculiseren de notie van een komende Opname, omdat dit niet past in hun globalistische agenda of dominionistische[1] wereldbeschouwing. Denkende God een dienst te bewijzen, veroordelen zij in feite hen die uitkijken naar die heerlijke dag van bevrijding, en zij realiseren zich niet, in hun trots en zinsbegoocheling, dat het koninkrijk dat zij willen bouwen spoedig geregeerd zal worden door de Antichrist, waarin velen die zich christen noemen deze zullen dienen en aanbidden, denkend dat hij de Christus is. Omdat zij Gods Woord niet kennen of geloven maar in plaats daarvan hebben toegelaten dat zij geleid werden door hun trots, eigenwijsheid, emoties, ambities en hun aardse verstand, zullen zij op aarde achtergelaten worden om volop “het loon van de zonde” te incasseren.

  “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” 2 Thessalonicenzen 2:11-12.

  Maar onze Verlosser zal zeker terugkomen, en op de tijd die de Vader beschikt heeft zal Hij hen bevrijden die niet beschaamd zullen staan bij Zijn wederkomst!

  “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden op de wolken, tot een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden” - 1 Thessalonicenzen 4:16-18.

   De Opname werd niet voorzien opdat christenen bezadigd in de zijlijn zouden gaan zitten, met een lachend gelaat en bye-bye wuivend naar de hel-gebonden wereld. De Opname is de hoop op bevrijding van de komende Toorn van God. Dat is de hoop van hen die het Woord van God moedig vasthouden, spreken en verkondigen, en die het gevaar van achterlating, vervolging, marteling en dood verkondigen, die waardig gerekend willen worden om getuigen van Jezus Christus te zijn.

  “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden” - 1Korinthiërs 15:51-52.

  Bron: zie link


   

   

   

   

   

   

   

   

  Bron: zie

  [1]Miljoenen christenen over de hele wereld worden geconfronteerd met het groeiende tij van dominionisme. Dit is een vorm van christelijk humanisme waarbij gelovigen zichzelf zien als opgedragen en door God gemachtigd om Zijn koninkrijk op aarde te manifesteren, ten bate van iedereen. Dominionisme is gebaseerd op de koninkrijk nu theologie vermits zij er aanspraak op maakt het koninkrijk van God fysiek te openbaren. Haar instelling wordt beschreven als reconstructionisme of een transformatiebeweging wegens de verreikende veranderingen die de maatschappij moet ondergaan om een beter leven te verzekeren voor iedereen. Deze situatie wordt door sommigen beschreven als “hemel op aarde” en vóóronderstelt de ongeschikt making van Satans tegengestelde koninkrijk van de duisternis. (Johan Malan: “Dominionism and its Human Empire”). 

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl