leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  “Wanneer wij Hem zien…”
   
  Er zijn veel bewijzen, die niemand kan weerleggen, dat de Bijbel het Woord is van de ware God die de Schepper is van de mens en van het ondoorgrondelijke universum waarin wij ons bevinden. Alhoewel de honderden onfeilbare bijbelprofetieën het krachtigste bewijs vormen, is een van de duidelijkste bewijzen de verbazingwekkende consistentie[1] in de Schrift van Genesis tot Openbaring. Denk eraan dat de meeste profeten door wie ze werd geschreven in verschillende tijdperken leefden van de geschiedenis, in verschillende culturen, en dat zij elkaar nooit ontmoet hebben. De enige rationele verklaring voor deze consistentie is wat zij allen eenstemmig hebben verklaard dat zij elk geïnspireerd waren door de ene ware God. Deze beweringen werden niet duister of weifelend uitgesproken, maar krachtig en met herhaaldelijke bevestiging.

   

  Lees meer...   (2 reacties)

  ‘TEKENEN’ van Zijn Komst afwachten?

  Dennis Costella
  Fundamental Evangelistic Association

  Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of  HSV.
   
  Welke tekenen zullen voorafgaanaan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus? Deze vraag is vandaag een erg populair thema onder christenen. Welbekende bijbelleraren hebben veel aanhang verkregen door een datum te plakken op de wederkomst van Christus. Sommigen wijzen op politieke, economische, religieuze en aardse ontwikkelingen die, zo zeggen zij, moeten gebeuren vóór de komst van de Heer om zijn Kerk op te nemen. Zij verwijzen naar bijbelpassages die hun beweringen schijnen te ondersteunen. Het Woord van God echter presenteert een imminente [1] wederkomst van de Heer Jezus Christus: Hij kan op dit eigenste moment komen! Geen rampzalige fenomenen op aarde, noch in de hemelen; geen politieke, religieuze of economische ontwikkelingen; geen profetieën moeten vervuld worden vóór Jezus Christus kan terugkeren om Zijn Bruid op te halen (Joh 14:1-6; Ef 5:23-32).

   

  Lees meer...   (3 reacties)
  De Opname, wanneer?
   
   
  De opname is een feit, maar hoe zit het met de tijd?
  De elk-moment-verwachting.
  Dat de Heer Jezus terugkomt om de gelovigen op te nemen en ze in het Vaderhuis te brengen staat als een paal boven water. Jh14:1-3 is daarover zo duidelijk als het maar kan wezen.
  Een andere zaak is ook duidelijk, namelijk dat in Jh 14 niets staat over bepaalde gebeurtenissen die aan de opname voorafgaan. Dat geldt ook voor 1Th 4:13-18. Volgens deze twee schriftplaatsen staat niets de terugkeer van Jezus Christus 'in de weg'.
  De belofte van de Heer: ''Zie Ik kom spoedig' kan volgens velen dan ook elk moment ingelost worden.
  Lees meer...   (4 reacties)

  Twintig prominente feiten over de wederkomst van de Heer

   

  door Arno C. Gaebelein
   
  In ons onderzoek naar de leer in het Nieuwe Testament over de wederkomst van de Heer Jezus Christus hebben we de prominentie (nadruk) ontdekt van deze leer. De Heer Jezus Christus sprak frequent over Zijn tweede komst. Hij kondigde dit aan voor zijn discipelen.
   
  Ik wil jullie 20 feiten geven over de komst van de Heer zoals geleerd in het Nieuwe Testament.

   

  Lees meer...   (3 reacties)

  Eerste hulp bij Opname (wat te doen wanneer ineens vele mensen zijn verdwenen)

  Er komt een moment waarop je zult horen van plotselinge verdwijningen. Vraag het na, en je zult in veel gevallen horen dat deze verdwenen mensen Christenen waren. Je zult mogelijk een verklaring krijgen van wereldleiders, (of van ene maitreya?) dat er een groep mensen van de wereld is weggehaald ‘omdat deze mensen door hun lage energie de evolutie van de mensheid tegenhielden’. Welke verklaring er ook gegeven wordt: geloof het niet! 

  Veel mensen zeggen over de oorlogen en hongersnoden: ‘als God bestaat waarom doet Hij er dan niks aan?’ Nou, God doet er iets aan! In de Bijbel staat dat er een tijd zal komen waarin God zal afrekenen met alle verdorvenheid en ellende. In de Bijbel staat ook dat Jezus Christus de kinderen van God (alle ware gelovigen in Jezus Christus) zullen worden weggevoerd. Lees hieronder wat dat inhoudt en ‘hoe nu verder?’…

  Lees meer...   (4 reacties)

  (Het gevolg van) de opname van de gemeente (deel 2)

  De opname van de gemeente is een van de meest moeilijke onderwerpen in de eindtijd reeks. Waarom? Om het simpel te houden…. Het staat niet zo duidelijk in de bijbel. Daar kan ik heel goed in komen.

  Maar er staan toch wel een paar verzen in de bijbel die echt gaan over de opname. Het meest bekende voorbeeld is deze: 

  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. 1 Thess 4:17 

  Dit is een prachtige belofte. En staat als een huis. Met andere woorden, je kunt niet van mening verschillen over dit vers. Waar wel heel veel over wordt gediscussieerd is het moment van de opname. 

  Lees meer...   (1 reactie)

  Het gevolg van de opname van de gemeente

  Doordat de gemeente is opgenomen, zal dat kleine beetje rechtvaardigheid dat de wereld nog heeft zijn weggenomen. Dit lezen we in Micha 7:1-4

  Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering!

  In vers 2 lezen we over zij die trouw waren, de oprechte, de vrome, de rechtschapene, de goedertierene en eerlijke mensen, dat zij verdwenen zijn. God gebruikt door Zijn profeet Micha het voorbeeld van een oogst. En als er geoogst is, en je bent te laat, dan ben je de ongelukkige. Verder lezen we dat Christus nog niet is wedergekomen, al het kwaad er nog is en dat de dag van de straf van God aanstaande is.

  Lees meer...   (2 reacties)

  Twee Fases in de Tweede Komst
  van Jezus Christus

   

  Vergelijkingstabel tussen de Komst in de lucht (Opname vóór de Verdrukking) en de Komst op aarde (na de Verdrukking)

   

  Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977

   
   
  Klik op 'lees meer' voor het schema
  Lees meer...   (2 reacties)

  Christus komt!

  Bent u gereed? 

   Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of  2004.
  Vertaling (een weinig bewerkt), plaatje en voetnoten door M. Verhoeven.
     
  Lees Mattheüs 24:44 - 25:13
  Daarom, zijt ook gij gereed; want in welke ure gij het niet meent,
  zal de Zoon des mensen komen” (Matt. 24:44)
   De Schrift leert ons dat Jezus Christus wederkomt. Veel christenen zeggen dat zij uitkijken naar Zijn komst, maar de meerderheid is niet gereed voor Zijn komst !Het is ons gebed dat onderhavige boodschap ertoe zal bijdragen dat zij die ze lezen zich voor Zijn komst zouden gereedmaken.
   
  Klik op "lees meer" voor de rest van de studie.
  Lees meer...   (9 reacties)
  De opname, bent u er klaar voor?
   
  Gelooft u in God, en in de bijbel als zijn foutloze en onveranderlijke woord? Gelooft u dat binnen korte tijd er een opname zal zijn van gelovige christenen die als vervolmaking van De Gemeente zullen worden opgenomen van de aarde door Jezus Christus? Als u dat gelooft, bent u een gezegend mens.
  Gelooft u niet in Jezus Christus als uw verlosser en hebt u niet uw zonden bij Hem beleden, dan zult u achterblijven en veel verschrikkelijke dingen meemaken. Kijk hieronder de film over wat u de daaropvolgende jaren te wachten zou kunnen staan, als u het al overleeft.
  Maar er is nog tijd, u kunt u nog tot Jezus wenden, roep Hem aan nu het nog kan!
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl